cím

alcím

dátum

esemény

hossz (méter

/perc)

szín

hang

képsorleírás

inzertlista/szinkronszöveg

fotó

videó

Schwarzenberg híradó 1.

Az új Magyarország forradalmi napjai

1918. októ1969

ber 30–31.

Az őszirózsás forradalom budapesti eseményei

 

 

 

 

A forradalom előtti népgyűlés a Parlament előtt, amelyen Károlyi nem beszélhetett, mert a kamarilla hitvány ürüggyel fölcsalta őt Bécsbe

Így végzik ki Heintzi emlékét
„Tiporjuk el az emlékét is ennek a vérszomjas magyarfalónak!”

Sem vérünk hullását, sem anyáink, sem asszonyaink szenvedéseit és könnyeit, sem gyermekeink elsatnyulását nem akarják meglátni.

A hatalom és csak a hatalom lebeg szemeik előtt, de mérföldes lépésekkel közeledik a megváltás, jön a nagy nap, lerázzuk őket magunkról és a dolgozó magyar nép, mint szabad nemzet áll a világ szabad népei sorában

1918. október 30. A szabadság viharzó ünnepe a Rákóczi úton

Virágos, gépfegyveres autók, lelkes forradalmi katonákkal

Egyenlőség! Testvériség!

A magyar szabadságforradalom katonái felesküdnek az első magyar népkormánynak

 Linder Béla, az első magyar hadügyminiszter:

 Bajtársak! Nagy pillanatokat élünk: A magyar szabadság, a magyar függetlenség és béke örömnapjait.

 Egy új korszak üdvözöl most itt benneteket, bajtársaim. Nem kell többé hadsereg! Soha többé katonát nem akarok látni! Fegyvert többé szolgálaton kívül nem viselünk, sem tisztek, sem legénység.

Esküdjenek meg arra, hogy gyermekeiket olyan szellemben fogják nevelni, hogy ezentúl minden háborúnak a lehetősége ki legyen zárva!

Esküszünk!

Éljen Károlyi!

És a zenekar rázendített a Himnuszra.

 

 

Schwarzenberg híradó 2.

A magyar köztársaság proklamálása 1918. november 16-án

1918. november 16.

A magyar köztársaság kikiáltása a Parlament előtt

 

 

 

 

A forradalmi himnusz

Monstre cigányzenekar

Magyar Himnusz

Dr. Dietz Károly főkapitány és vezérkara

Hock János beszél a néphez

Bokányi Dezső kihirdeti a nép előtt a Nemzeti Tanács néphatározatát

Lovászy Márton kultuszminiszter beszél

A diadalmas Köztársasági Párt első zászlója, középen Kossuth Lajos képével

Éljen a Köztársaság!

Szirmay György 48-as honvéd főhadnagy – akihez Hock János a Nemzeti Tanács ülésén beszédet intézett – a jelenet nagyszerűségétől meghatva sírva fakad

Károlyi Mihály miniszterelnök beszél

Károlyi diadalútja

Matrózaink, akik a nagy történelmi helyről egyenesen a haza védelmére sietnek

 

 

Star 1.

1918. november

A magyar köztársaság proklamálása 1918. november 16-án

1918. november 16.

A magyar köztársaság kikiáltása a Parlament előtt

 

 

 

 

A Himnusz és a Marseillaise hangjai mellett

Bokányi Dezső

Gróf Károlyi Mihály

Hock János

 

 

Pesti Napló 

1918. november

 

1918. november

Az őszirózsás forradalom budapesti eseményei

 

 

 

 

A Katonatanács előtt

Hock János, a Nemzeti Tanács elnöke

A felesküdött katonák és tisztek körmenete

Tisztek a köztársaságot éltetik

„Kossuth Lajos azt üzente…”

A Központi Városházánál

Az egyetemi ifjúság zászlaja

Autók benzint kapnak a Városháza udvarán

Gépfegyverek felállítása a Rákóczi úton

Oroszok tüntető menete

Pályaudvari jelenetek

Indulás a csehek ellen

Az ünneplő tömeg az Országháza előtt

Epizódok a százezernyi tömegből

Bokányi kihirdeti a köztársaság megszületését

Károlyi beszél

Hock János szónokol

A tengerészek

 

 

Kino-Riport

 

 

A Tisza-Rakovszky párbaj

 

 

 

 

Tisza-Rakovszky párbaj a Váczi utcában Rákossy vívóterme előtt

A felek ötször összecsaptak, de csak horzsolást kaptak

 

 

Fővárosi tolonckocsis

 

Stepka Flórián, a legrégibb fővárosi tolonckocsis, 25 éve viszi a pesti csirkefogókat

Gyimes doktor, a diplomás kasszafúró, az ügyészség fogháza előtt elsőnek ugrik ki a tolonckocsiból

Árverés

 

Zajos árverés a főkapitányságon

Ki ad többet öngyilkosok revolveréért, Dunába ugrottaknak a hídon hagyott kalapjaiért, botjaiért, lopott kézikocsikért stb.

A Barát - Fehéri sajtópör

 

A Barát - Fehéri sajtópör hősei

Lipót herceg a Műegyetemen

Lipót bajor királyi herceg látogatása a Műegyetemen József főherceg fiánál, Ferenc Józsefnél

Lánchíd

Nyaktörő vállalkozás a Lánchídon

Bachó karmester

 

A távozó Bachó karmester nyugalomban

A Népopera udvarán

A „Böském” című nagysikerű operett szerzői, Szomory Emil és Gajáry István, a főpróba előtt megrohanják Mérei Adolfot, a Népopera főrendezőjét a színház udvarán

A Sybill szerzői premier előtti izgalomban, Bródy, Martos és Jacobi tárgyalnak Beöthy igazgatóval a színház udvarán

Concordia Film 1.

 

Becses emlék a háború utáni idők először felcsillanó reménysugara: Pécs-Baranyát visszakaptuk a megszálló szerbektől

1921

A magyar hadsereg a visszakapott Pécs-Baranyában

 

 

 

 

1921. augusztus 22-én reggel 5 órakor indul a déli hadsereg élén Soós altábornaggyal, hogy birtokba vegye azt a földet, amelyet a győztes önkény 3 esztendőn keresztül leigázva tartott

Bádoki Soós Király m. kir. altábornagy a déli végeken vezérlő tábornok

Leveldi Kozma Miklós huszárőrnagy, a Magyar Távirati Iroda vezetője, a déli végeken vezénylő tábornok és kormánybiztos sajtófőnöke

Maxon Lajos tábornok, a biztosító csapatok parancsnoka

és a vármegyeház ősi tornyán újra a magyar trikolort lengeti a szél

Délután 6 órakor feltűnik a fogadtatásról visszatérő lovas bandérium nyomában a felszabadító sereg, élén Soós altábornaggyal

Gróf Zichy Gyula megyéspüspök az oltári szentséget hozza

Nyári Pál ref. Lelkész imája

„.. és most megáldom a zászlót, rajta a piros szín a szabadságszeretetet, fehér színe a honfiúi erényt jelzi, zöld színe legyen próféciája a magyar lélek reménysége valóra válásának”

Ima után Oberhammer Antal polgármester-helyettes köszönti Soós altábornagyot Pécs város törvényhatósága nevében

„A Nemzeti hadsereg bevonulása legyen egy új és szebb korszak kezdete. Isten hozta Önöket!”

Soós altábornagy megható proklamációt intéz az ünneplő néphez: „Honfitársaim! Egekig érő lelkesedés egyesített mindenkit, akit láttam. E lelkesedésben láttam összeforrni minden hazafi lelkét egy egységgé.

Édes jó Istenünk, tartsd meg pillérünket, Magyarország kormányzóját, Horthy Miklóst, akit Isten sokáig éltessen!

Ezer és ezer torokból egyszerre tör ki az egetverő „Éljen”

Nagy tömegek olvassák másnap az új rendeleteket

 

 

Concordia Film 2.

 

 

Pokolgépes merénylet az Erzsébetvárosi Körben és az áldozatok temetése

1922. április

 

Merénylet az Erzsébetvárosi Körben

 

 

 

 

A Kör helyisége, ahol a robbanás történt

„Április hó 3-án hétfőn este fél 8 órakor megtartandó nagy vacsorára, Rassay, Bárczy és Sándor Pál lesznek jelen. Jelentkezés az irodában, menü borral 80 korona.” (meghívó)

A robbanás után a rendőrség szállta meg a Kör helyiségeit, ahol a pokolgépet elhelyezték

A robbanás okozta rombolások

Dr. Glück Endre orvos, ki a legelső segélyt nyújtotta a sebesülteknek

 

 

Az áldozatok temetése

Az áldozatok temetése

Mintegy 20. 000 ember vett részt az áldozatok temetésén

A közismert amerikai Pedlow kapitány a temetésen

Az áldozatok hozzátartozói

Utolsó rögök

A feldíszített sírok

Corvin híradó 1

 

 

Horthy Miklós bevonulása Budapestre

 

1919. november

 

Horthy Miklós a Nemzeti hadsereg élén bevonul a fővárosba

 

 

 

 

A menet élén a székesfővárosi rendőrök

Törzs huszárszakasz

Horthy fővezér érkezése a Gellért szálló elé

Bódy alpolgármester üdvözli a fővezért a székesfőváros nevében

…tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost…”

A várakozók elhelyezkedése az Országháztéren

Ludovika Akadémia növendékei

Csabai küldöttség

Egy a sok közül

Egyházfők az oltárnál

Első hírnök

Beniczky belügyminiszter és Mattyasovszky rendőrfőkapitány

A polgármester a főváros díszkocsiján

A fővezérnél jelentkezik Lerx ezredes, az ünnepség rendezője

Friedrich miniszterelnök fogadja a fővezért az Országház előtt

Troubridge admirális és az entente missziók

Az ünnepség kezdete

Csapatok felvonulnak az ünnepségre

Mise kezdete

Tormay Cecília átadja a magyar nők zászlóját

Egyházfők megáldják a magyar nők zászlóját

(hiány)

A vármegyéket képviselő hölgyek hódolatuk jeléül virágcsokrot nyújtanak át a fővezérnek

A miniszterelnök leánya a magyar ifjúság nevében üdvözli a fővezért

A csapatok díszfelvonulása a fővezér előtt

A csapatok elvonulása

 

 

Corvin híradó 2.

 

A m. kir. Államrendőrség országos szaktanfolyamának évzáró ünnepélye a Mária Terézia laktanyában 1923. VI. 26-án

1923. június

Rendőrségi évzáró ünnepély a Mária Terézia laktanyában

 

 

 

 

Dr. Dorning Henrik (oktatási főfelügyelő)

Dr. Keleti Géza főkapitány helyettes a vizsgázott ifjú tisztikar élén

Az ünnepély után

 

 

 

Corvin híradó 3.

 

Állami rendőrségi csapatok tavaszi szemléje 1924. április 17-én

1924. április

Tavaszi rendőrségi csapatszemle

 

 

 

 

 

Dr. Nádosy Imre m. kir. Országos főkapitány szemléje a m. kir. Állami rendőrség budapesti főkapitányságának és a Budapest vidéki kerületi főkapitányságának rendőrcsapatai felett

A fogadtatás

Szemle és a csapatok felvonulása

Díszmenet

 

 

Vörös Riport Film 1.

 

 

 

Garbai Sándor a székely hadosztálynál

 

 

 

 

Garbai Sándor, a Magyar Tanácsköztársaság elnöke Szatmáron

Garbai elnök a demarkációs vonalon a székely katonák között

Nagy Pál hadosztályparancsnok üdvözli az elnököt

Garbai gyújtó beszédet intéz a katonákhoz:

…pusztuljon az a társadalmi rend, amely a háború fúriáiból élt!”

Garbai Sándor távozik a Katona-és Munkástanács üléséről

 

 

Vörös katonaezred indul Sopronba

A Vörös Hadsereg 32-ik gyalogezredének indulása Sopronba

Bevagonírozás

A bizalmiak

Péterke, a 12 éves vöröskatona

Indulás

Téglagyári robbantás

Ledöntik a Drasche-féle téglagyár 45 méter magas kéményét

Vörös Riport Film 2.

 

 

 

Egy angol őrhajó legénysége és felszerelése

 

 

 

 

Egy angol őrhajó a Dunán

A legénység

Az ágyúk

 

 

 

Mozgósítás a fővárosban

Ágyúk a Lágymányoson, a Duna-parton

A Vörös Hadsereg toborzóhelye a Várban

Egy orosz vöröskatona beszédet intéz honfitársaihoz

A Magyarországi Szocialista Párt nagygyűlése

A Magyarországi Szocialista Párt gyűlése az Országház előtt

A tömeg

Kun Béla

Bokányi Dezső

Garbai Sándor és Kun Béla

Szónokok az autó tetején

Népzenészek

Garbai: „Új államot kell berendeznünk, ahol csak a munka marad olyan piedesztálon, melyre mindenki tisztelettel tekint!”

Kun Béla: … Szabad és boldog jövőnk felépítésén testvéri egyetértéssel haladjunk előre!”

Vörös Riport Film 3.

 

 

 

Közmunka a Lóverseny-téren

 

 

 

 

Szántják a Lóversenyteret

Fejmunkások lapátolnak

Dolgozik a motoreke

Szétszedik a totalizatőrbódét

 

 

A főváros ellátása

A Tanácsköztársaság rendeletére kiárusítják az üzletek készletét

Proletárok várakoznak egy Rákóczi úti fehérnemű üzlet előtt

Gyűjtés a hadseregnek

A Tanácsköztársaság rendeletére sorozzák a lovakat

Nemzeti gyász, Eötvös Lóránd temetése

A Tanácsköztársaság halottjának, a tudós Eötvös Lorándnak temetése

Katonaélet

A 32-es vöröskatonák kaszárnyaélete

Vörös Riport Film 4.

 

 

 

A budapesti Vörösmarty tér

 

 

 

 

A repülő burzsuj

 

 

Gyermek-mesedélután

Mesedélután a Bródy Adél kórházban

Toborzás a vörös hadseregbe

Toborzóünnep a Népligetben

Góthné Kertész Ella

Aczél Ilona

A toborzó bizottság

Népgyűlés

Nemzetközi népgyűlés a volt képviselőház előtt

Munkásnyomor

Proletárlakások

Proletárlakások belül

A tüdővészre elítélt proletárgyermekek

A Margitsziget államosítása

A Margitsziget a proletároké

Mesematiné a Fővárosi Orfeumban

A proletárgyermekek boldogan távoznak a Fővárosi Orfeumban megtartott mesematinéról

Gyógyintézet elmebetegeknek

A Weisz Manfréd villatelep, amely ezentúl az elmebetegek gyógyintézete lesz

A villatelep gyönyörű parkja

A Forradalmi Kormányzótanács szemléje

A Forradalmi Kormányzótanács szemléje a csapatok fölött

Kun Béla és Garbai Sándor

A csapatok tisztelgése Kun Béla és Garbai Sándor előtt

Bokányi Dezső beszél a munkásokhoz

Vörös Riport Film 5.

Az első szabad május 1.

 

 

Az első szabad május 1.

 

 

 

 

Felvonulás a Vérmezőn

A rokkantak

Ünnepi beszéd a proletárokhoz

A tengerészek

A villamos-alkalmazottak

A munkásság felvonulása Budapest utcáin

Az Andrássy út torkolatánál

A katonazenekar a Fonciere épületének erkélyén az Internacionálét játsza

A moziszakma felvonulása

A Köröndnél

A színészek szakszervezete

A menet a Teréz körúton

A háztartásbeli alkalmazottak

A csepeliek

Repülőgépről üdvözlik a proletárokat

Az Andrássy úti futóverseny

Ripszán elvtárs, a Munkás Testedző 68 éves távfutója

Gyermekek májusa a Margitszigeten

Zsemlyeevés

Póznamászás

Futóverseny bukfencei

Lekvárevés

Kifliverseny

Cserny József, a terrorcsapat parancsnoka a Kun-Vágó laktanya előtt

A terrorcsapat kutyája „Burzsuj” kitüntetésével

Kun és Szamuely népbiztosok a Lenin-fiúk között

A Lenin-fiúk sorfala laktanyájuk előtt

Kun-Vágó laktanya

Agitációs beszéd

Ünnep a hajón

Népmulatságok

A moziszakma a Gundel vendéglőben

 

 

Vörös Riport Film 6.

 

 

Mozgósítás Budapesten…

 

 

 

 

A diadalmas magyar proletár hadsereg idehaza és a frontokon

Szervezik a gyárakban a munkás-zászlóaljakat

A hadsereg egy lelkes csapata a frontra indul

Bevagonírozás a Nyugati pályaudvaron

 

 

és vidéken

A frontokon

Cegléden

Kecskeméten

Bőhm főparancsnok, Vágó Béla hadosztályparancsnok, Szamuely Tibor és Mohr elvtársak szemléje

Bőhm beszédet intéz a frontra induló csapatokhoz: „… Meg vagyok győződve, hogy Ti éppen olyan öntudatosan gyűlölitek a szolgaságot és kizsákmányolást, mint minden proletár, és ha kell, életeteket áldozzátok a proletárérdekekért.”

Szolnokon

Vörös Riport Film 7. 

Felvételek a Vörös Hadsereg északi frontjáról

 

 

Az északi fronton

 

 

 

 

Csapatszemle a harcból érkező katonák fölött

Böhm főparancsnok, Vágó Béla hadtestparancsnok, Rákosi népbiztos, Paulik Béla elvtárs

A csepeli vasasok elvonulása

Böhm, mögötte Stromfeld, a vezérkar főnöke

Böhm főparancsnok megdicséri a füleki hősöket

A vezérkar motor tetejéről figyeli a győzelmesen előrenyomuló katonáinkat

Előrenyomulás

Megfigyelők a rajvonal előtt

Böhm főparancsnok a fedezékben fogadja a jelentéseket

Böhm és Stromfeld megkóstolják a katonák kitűnő menázsiját

Fülek

A legfiatalabb vöröskatona

 

 

Vörös Riport Film 8.

 

 

Az északi hadjárat

 

 

 

 

Ellenséges repülőtámadás után

Bomba által megsebesült lovak

A telefonista az ellenség közeledését jelenti

Vörös huszárok készülődnek az ellenség visszaverésére

Vörös huszár-roham

A 22-es csepeli „Vörös tüzérek” lövik a cseheket

Gyalogsági előrenyomulás

A vörös géppuskások visszatartják a cseh járőröket

Tüzérségi megfigyelő

Készül a mákos nudli

Ebédosztás a rajvonalban

Az ebéd

Fürödnek a „vörösek”

Napfürdőzés a rajvonalban

 

 

Vörös Riport Film 9.

 

 

 

A dunai hadihajópark

 

 

 

 

A Dunai monitorok

Hydroplánok

A monitorok parancsnoksága

Egy hydroplán repülése a Dunán

Tengeralattjáró a Dunán

 

 

Harc Miskolcért

Miskolc visszavétele

A proletár hadsereg Miskolc visszafoglalására indul

A vezérkar, élén Böhm hadsereg-főparancsnokkal, amint Morgari elvtárssal beszélget

Felvonulás Miskolc ellen

Tartalék

Böhm és Landler hadtestparancsnok, a miskolci győztes sereg parancsnoka

Támadás

Vörös Riport Film 10.

 

 

Hadmozdulatok Miskolc bevétele után

 

 

 

 

 

 

Miskolc visszafoglalása után

Fedezékásás

Tüzérségünk munkában

Telefonistánk ellenséges repülőgép közeledését jelenti

Az ellenséges repülő

A harminc és feles munkában (A vörösök üdvözlete a cseheknek)

Repülőnk, amely lezuhanás után sértetlen maradt

Sebesültek szállítása

A XII. páncélvonat és vitéz legénysége

Putnok

Házak a harc után

Mosdanak a vörösök

 

 

Vörös Riport Film 11.

Felvételek a Vörös Hadsereg északi frontjáról

A felszabadított Kassán

 

A Vörös Hadsereg diadalünnepe Kassán

 

 

 

 

Böhm és Landler népbiztos elvtársak elsőnek érkeznek a felszabadított Kassára

Vörösök bevonulása

Harminc és feles mozsarak átvonulnak Kassán

Éljenek a vörösök!

Böhm elvtárs szemléje

Diadalmenet

Kun Béla elvtársat felköszönti egy proletárgyermek

Böhm és Vágó elvtársak beszéde Kassa felszabadítóihoz

Böhm elvtárs beszél a kassai proletárokhoz.

A beszéd

Kun Béla:

„Kassai proletárok! Felszabadított benneteket a vörös proletár hadsereg, megmutatva, hogy él a proletárszolidaritás. Nem azért jött ide a vörös proletár hadsereg, hogy elnyomást teremtsen, hanem azért, hogy felszabadítsa a dolgozókat. Éljenek a vörösök!”

Garbai Sándor: „Legyünk a szocializmus igazi bátor katonái és a proletárforradalom ügy minden poklokon keresztül diadalra fog jutni.”

Szántó Béla: „Be a Vörös Hadseregbe, amely ma a nemzetközi forradalom élén vezeti a magyar forradalmat! Éljenek a vörösök!”

Vágó népbiztos beszéde

Landler népbiztos

 

 

Vörös Riport Film 12.

 

 

Csapatszemle a határvonalban

 

 

 

 

Böhm hadsereg-főparancsnok beszéde katonáihoz

Vágó elvtárs szól a proletár katonákhoz

A törzs

A csapat elvonul a hadsereg-főparancsnok előtt

Az új törzsszázad szemléje a IV. hadtest parancsnokságánál

Haubrich elvtárs ellép a törzsszázad előtt

Beszéd a katonákhoz

„Parancsnokok hozzám!”

Őrváltás

 

 

Vakációra indulók

Nyaralni induló proletárok vonata

Strandfürdőzők Budapesten

Szieszta a homokban

Az eleven gúla

Fejesugrás

Vörös Riport Film 13.

 

 

Szocialista pártkongresszus

 

 

 

 

A szocialista pártkongresszus a képviselőházban

Érkeznek a népbiztosok

Bokányi elvtárs elhagyja a házat

Böhm hadsereg-főparancsnok

Landler népbiztos távozik az ülésről

Jancsik elvtárs, a Vörösőrség parancsnoka

A kongresszus tagjai

 

 

Munkás-katonák

A derék vörös-vasasok mennek a frontra

Országos tanácsgyűlés Budapesten

A Tanácsok Országos Gyűlésének megnyitása a Városi Színházban 1919. június 14-én

Böhm hadsereg-főparancsnok egy kérelmező proletárasszonnyal beszélget

Kun Béla és Bokányi az ülésről távozóban

Szamuely elvtárs

Megindulnak az automobilok

Élet a színház előtt

Szórakozás az Angol Parkban

Zajlik az élet az Angol Parkban

Megy a gőzös, megy a gőzös…

Munkában a repülőgépek

Elvtárs, gyerünk lecsúszni…

Hullámos Balaton tetején…

Gyermek-játszótér a Városligetben

A Kaszelik kertben boldogan játszadoznak a proletárgyerekek

A menázsi

Jaj be jó volt!

Vörös Riport Film 14.

 

 

A dunai monitorok lázadása

 

 

 

 

Riadó az ellenforradalom napján

A szovjetháznál

A Lenin-fiúk

A Lenin-fiúk várják a lázadó monitorokat

A megsérült szovjetház

A dunai védőrség

Csend a Dunán

 

 

Haubrich és Lukács György a vöröskatonáknál

Haubrich elvtárs szemléje a Jancsik laktanyában

Haubrich elvtárs lelkesítő beszéde a vöröskatonákhoz

Lukács népbiztos elvtárs megköszöni a proletárságnak a segítségét az ellenforradalom leverésében

A harcban elesettek temetése

Az ellenforradalom proletár áldozatainak temetése

Gyászoló családtagok

Szamuely és Szántó elvtársak

Kun és Garbai elvtársak

Vágó elvtárs: „Nem bosszút esküszünk…!

Vágó és Haubrich elvtársak

A gyászmenet

Az ellenforradalmi harcokban megsebesült egyik 32-es vöröskatona búcsúztatja elesett bajtársait

Haubrich elvtárs végső búcsúztató szavai az elesett bajtársakhoz

Dísztűz

Vörös Riport Film 15.

 

 

Északi frontképek

 

 

 

 

Búcsúlövés a csehekre Léva alatt

 

 

Tngerész-temetés

Egy a harcokban elesett hős tengerész temetése

Proletárünnep az Angol Parkban

Proletárünnep az Angol Parkban 1919. július 5-én

Szól a banda

Haubrich hadügyi népbiztos az ünnepélyen

Uzsonnáznak a kis proletárok

Bohóc bácsi, jó ez a kávé?

Gyermekek a hadiarénában

A létraművész

Rőzseszedők

Rőzseszedés a Hűvösvölgyben

A burzsuj is izzad a fáért

Várják a villamost a zsákmánnyal

Utazás vígan hazafelé

Vörös Riport Film 16.

 

 

Közmunka

 

Gyermekszínház megnyitása

Kun Béla a katona-iskolásoknál

 

Kun Béla gyári munkásszázadnál

 

Sport - atlétika

 

 

 

 

Fejmunkások borsót szednek a lóversenytéri zöldségtelepen

Gimnazisták segédkeznek egy házépítésnél

A Munkások Gyermekszínházának megnyitása

Gyermekek érkezése

Éneklik az Internacionálét

Uzsonna

A katonai főreáliskola ünnepli az ellenforradalom leveretését

Kun Béla népbiztos beszél a növendékekhez

A közönség

Kun Béla elvtárs üdvözli az V/VI gyári munkásszázadot

A munkásszázad parancsnoka megköszöni Kun elvtárs dicsérő szavait

Atlétikai verseny

Rúdugrás

 

 

Vörös Riport Film 17.

 

 

Változás a vörös hadsereg parancsnoki posztján

 

 

 

 

Böhm elvtárs búcsúja a vöröskatonáktól

„Vöröskatonák! Elvtársak! Az imperialista román királyi rablócsapatok garázdálkodnak most a Tiszán túl.

Nemsokára oda kell mennetek, hogy rendet teremtsetek!

A hosszú, szakadatlan, pihenés nélküli munka súlyosan megviselt. Beteg vagyok, pihennem kell. Szabadságom alatt Landler elvtárs lesz a Ti parancsnokotok.

Fogadjátok szeretettel!”

Landler Jenő, a hadsereg új parancsnoka

 

 

Vörös Riport Film 18.

 

 

Nagygyűlések főváros-szerte

 

 

 

 

A július 21-i nagygyűlés az Országház-téren. Felvonulnak a rokkantak

A szakszervezetek és munkászászlóaljak

Garbai elvtárs

Ez a harc lesz a végső

Garbai elvtárs beszél

A hallgatóság

A Vérmezőn a proletárság zenekíséret mellett énekli az Internacionálét

Rákosi elvtárs beszél

 

 

A proletárétkezők központi konyhája

Proletárétkezők központi konyhája. Dolgoznak a tésztanyújtó gépek

A húsvágás

Ragyogóan tiszta konyhában készül az ebéd

Automobilok hordják szét a proletárok ebédjét

Sínen járó futár automobil

Gyermek-nyaraltatás

A Tanácskormány gyereknyaraltatása. A Baross téren gyülekeznek az apróságok

Bevonulás a Keleti pályaudvarra

Tessék beszállni!

Indul a gőzös Balatonlellére

Gyermekdélután a Városligetben

A Kaszelik kertben Oszkár bácsi mesél a kis proletároknak

Vörös Riport Film 19.

 

 

 

Front a Tiszatájon

 

 

 

 

Trén átvonulása egy front mögötti városon

A felrobbantott Tisza-híd

Román kultúrmunka: összelőtt házak

Gránátok szántanak a Tisza körül

Elhagyott román állások

 

 

Munkás Dalegylet hangversenye a fővárosban

A Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának hangversenye az Andrássy úti állami felső leányiskola kertudvarán

Gárdos Mariska megnyitója

A Budapesti Általános Munkás Dalegylet

Vörös Riport Film 20.

 

 

 

Balatoni fürdőképek

 

 

 

 

Fürdőélet Siófokon

Nyaraló proletárok a strandon

Az eleven labda

Kötélugrás

Ugróverseny a homokban

A balatonszabadi gyermekszanatórium. A gyógytelep főbejárata

Séta után hazafelé

A kis proletárok megrohamozzák a napfürdőző helyet

Lelkes demonstráció

Uccu, be a Balatonba!

Homokvárat építenek az apróságok

 

 

Az Est-Film 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918. szeptember

 

Szent István-körmenet

 

 

 

 

A Szent István napi körmenet

Albrecht főherceg

 

 

Tisztavatás a Ludovikán

Tisztavatás a Ludovika Akadémián

József főherceg avató beszéde

A Keleti Vásár megnyitása

A Keleti Vásár megnyitása

Wekerle beszél

Gyermekvakáció Abbáziában

Az abbáziai gyermeknyaraltatás

Séta a strandon

Hazaérkezés

Sport – kerékpár

Kerékpárverseny

A 10 km-es bajnokság győztese Bartos Béla

Tűz a Margitszigeten

A margitszigeti alsó kávéház égése

A Mária Terézia-rend új lovagja

Báró Dáni Balázs altábornagy a Mária Terézia rend új lovagja

A Kristály fürdőben

A Kristály fürdő fürdőzői

Sport – lóverseny

Szeptemberi verseny az ügetőpályán

Az Est-Film 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918. szeptember

Eichhorn tábornagy gyilkosa

 

 

 

 

Eichhorn tábornagy kivégzett gyilkosa

 

 

Sport – atlétika

A MAC atlétikai versenye a Margitszigeten

Magasugrás

Súlydobás

600 méteres ifjúsági síkfutás

diszkoszvetés

gátfutás

távolugrás

Balogh László, színész

Balogh László, a Babaszínpad életunt gyermekszínésze

Állatkerti baleset

Az állatkerti hiéna, amely Lehoczky József 6 éves fiú kezét leharapta

Új bányai püspök

A bányai evangélikus egyházkerület új püspökének beiktatása

Scholtz Gusztáv, a nyugalomba vonult püspök

Dr. Raffay Sándor, az új püspök

Sport – futball

A MAC és BAK football mérkőzése az Üllői úti pályán

Székely, aki a döntő gólt rúgta

A győztes BAK csapat

Tűz a gyártelepen

Egy gyártelep pusztulása

Osztrák-magyar csereüdültetés

Magyar gyermekek megérkezése a Nyugati pályaudvarra

Osztrák gyermekek hazautazása a Petőfi téri hajóállomásról

Készül az útravaló

Újságírónap

 

Újságírónap a Nemzeti Parkban

Pufi mint kikiáltó

Virsli versenyevés

Német újságírók Budapesten

Hajókirándulás a Dunán

Wolf Tivadar, a Berliner Tageblatt főszerkesztője

Az Est-Film 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918. szeptember

Háborús nélkülözések

 

 

 

 

Lakásínség

Barakképítés a Központi Városháza udvarán

Várakozók egy selyem-kiárusítás előtt a Károly körúton

 

 

Fall Leó magyar állampolgár

Fall Leó, a híres zeneszerző magyar állampolgár lett

Sport – kerékpár

Magyar-osztrák kerékpárverseny a Millenáris pályán

Német újságírók látogatása a hercegprímásnál

Német újságírók látogatása Esztergomban a hercegprímásnál

Szórakozás a hajón

Balról jobbra: Sándor László főkapitány, Bódy polgármester, Vogáth altábornagy

A hercegprímás vendégei között

Kirándulás a Tátrába

Megérkezés a Csorba tóhoz

Kilátás a Tarajkáról

Búcsúebéd

Helyszínelés egy rablógyilkosságnál

A lőversenytéri rablógyilkosság

A bűncselekmény színhelye

Bónis főkapitányhelyettes és Hetényi detektívfőnök-helyettes kihallgatnak

Egy tanú bemutatja, hogy a valószínű tettesek hogyan feküdtek

Az Est-film a rendőrség kérésére bemutatja az áldozat fényképét, mert az áldozat neve ismeretlen. Aki felismeri, jelentkezzék a főkapitányságon.

El a Bonctani Intézetbe

Fővárosi gyógyfürdő

A Gellért fürdő

A fürdő télikertje

Fegyelmi eljárás

Dr. Hesslein József MÁV tisztviselő, aki ellen fegyelmi eljárást indítottak, mert hírlapcikkekben a köztisztviselők helyzetének javítását követelte

Budapesti orvoskongresszus

Orvoskongresszus

József Ferenc főherceg

Auguszta főhercegasszony

Szentgyörgyi Márta temetése

Szentgyörgyi Márta színésznő temetése

Az Est-Film 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1918. október

Hadigondozó ünnep Szombathelyen

 

 

 

 

Szombathely hadigondozó ünnepe a királyi ház tagjainak részvételével

Mária Terézia főhercegnő, Mária Antónia pármai hercegnő, Izabella pármai hercegnő, Félix pármai herceg és René pármai herceg fogadtatása a pályaudvaron

Bevonulás a püspöki várba

A gyermekkabaré

Gróf Mikes püspök

Félix pármai herceg

Gyermekkocsi korzó

 

 

Prohászka Ottokár

Székesfehérvár püspöke a 60 éves Prohászka Ottokár

Népkonyha a fővárosban

Izabella főhercegnő meglátogatja a Budapesti Népkonyha otthont

Ivánffy Jenő színész elismerése

Krecsányi Ignác búcsúja a közönségtől

Ivánffy Jenő, akit a Nemzeti Színház örökös tagjává neveztek ki

Új honvédszobor Nyitrán

Krecsányi Ignác, a Buda-temesvári színikerület nyugalomba vonult igazgatója, aki e héten felolvasás keretében búcsúzott el a közönségtől

Sport – futball

Honvédszobor leleplezése Nyitrán

A szobor

Finta Sándor, a szobor készítője

Sport – evezősök

A DFC /Prága/ - MTK mérkőzés

A közönség

Schlosser Imre, a híres csatár

A győztes csapat

 

Középiskolai tanulók evezős gyakorlata

Svéd szabadtorna

Kihozzák a 8-ast

Evezés a nyolcassal

Az Est-Film 5. 

 

 

1918. október

Uray Tivadar színész

 

 

 

 

Uray Tivadar, a Magyar Színház új tagja

 

 

Kutyakiállítás az Iparcsarnokban

Kutyakiállítás az Iparcsarnokban

Felvonulnak a pályázók

A kutyusok és gazdáik

Sport – futball

Az FTC és az MTK mérkőzése

Az FTC csapata

Veszélyes támadások az MTK kapuja előtt

Potya, az FTC népszerű játékosa

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes

Az Est-Film 6.

 

1918. november

Az őszirózsás forradalom fővárosi eseményei

 

 

 

 

Kezdődik a forradalom

Az egyetemi ifjúság áttöri a Lánchídon a rendőri és a katonai kordont

A X. 27-i népgyűlés a Parlament előtt

A felvonulás

A Parlament előtti monstregyűlés

A tömeg vállára emel egy matrózt, aki beszédet intéz a néphez

Alkalmi szónok

Beszéd az oroszlán tetejéről

Batthyányi Tivadar beszél

Lovászy Márton beszél

Garbai Sándor beszél

A Wekerle-kormány távozóban az utolsó minisztertanácsról

Unkelhäuser horvát miniszter

Szterényi kereskedelemügyi miniszter

Szterényi és Windischgrätz közélelmezési miniszter

A csütörtöki forradalom eseményei

Károlyi a forradalom napján távozik József főherceg palotájából

Az Astoria előtt

Lovászy kihirdeti, hogy Károlyi a miniszterelnök

Szónoklat a Radikális Párt erkélyéről

Gépfegyver az Astoriával szemközti ház ablakában

A Kossuth Lajos utcában

A Kígyó téren

Felfegyverzik a katonaságot a térparancsnokság udvarán

A Rákóczi úton

A főposta előtt

A régi Nemzeti Színház ablaka géppuskával felszerelve

Az Emke előtt

 

 

Az Est-Film 7.

 

 

1918. november

Az őszirózsás forradalom fővárosi eseményei

 

 

 

 

Lékai /Leitner/ János magánhivatalnok. Tisza István merénylője

Túlzsúfolt katonavonat érkezése a frontról

A magyar tisztek felesküsznek a köztársaságra

A honvédzenekar a Marseillaise-t játssza

A felvonuló tisztek elhelyezkedése

Linder volt hadügyminiszter beszél: „Nem akarok többé katonát látni!…”

Károlyit a Nyugati pályaudvaron nagy lelkesedéssel fogadják

Károlyi beszélni kezd

Habsburg Lotharingiai József és fia, Károlyi és Kunfi társaságában a Nemzeti Tanácshoz indul eskütételre

Hodzsa Milán

A dunai flotta

A tengerészek esküje

 

 

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes.

Az Est-Film 8.

 

 

1918. november

A Magyar Népköztársaság kikiáltása a parlament előtt

 

 

 

 

A Magyar Népköztársaság kikiáltása 1918. XI. 16-án

A munkások felvonulása

A tömeg

A nép a Himnuszt énekli

A matrózok tartják fenn a rendet

Szirmay György, 48-as honvédfőhadnagy a 48-as honvédek üdvözletét hozza Károlyi Mihálynak

Bokányi Dezső kihirdeti a Nemzetgyűlés határozatát, a Népköztársaság kikiáltását

Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter

Károlyi Mihály beszél az Országház lépcsőjén

Hock János, a Nemzeti Tanács elnöke beszél

Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter munkára hívja fel a népet

 

 

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes

Az Est-Film 9.

 

 

1918. december

Miniszteri tanácskozás

 

 

 

 

A miniszteri tanácskozás után

Jászi és Linder

Nagy Ferenc, Lovászy Márton

Szentkirályi Béla főkapitány-helyettes

 

 

Tüntetés Bartha hadügyminiszter ellen

A budapesti helyőrség tüntető felvonulása Bartha hadügyminiszter ellen

Tüzérek ágyúkkal

Károlyi Mihály ünneplése

A miniszterelnöki palota előtt

Éljenzik Károlyit

Károlyi beszél

Ünneplik Károlyit

Nagy Vince belügyminiszter

Kezdődik az elvonulás

Champvans gróf

A szélhámos Champvans gróf

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes

Az Est-Film 10.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

1919. január

A népligeti rablógyilkosság

 

 

 

 

A népligeti rablógyilkosság

A bűncselekmény színhelye

Az áldozat

Gipsszel leöntik a lábnyomokat

 

 

Megalakul a Károlyi párt

A Károlyi párt zászlóbontása a Vigadóban

Búza Barna miniszter

Búza Barna földművelésügyi miniszter

Kolozsvári nagygyűlés

Erdély 26 vármegyéjének kolozsvári nagygyűlése

A vasúti zenekar várja a különvonatokat

Kalotaszeg népe megérkezik

Az egyetemi ifjúság felvonulása

A küldöttségek vég nélküli sora

Apáthy István főkormánybiztos:

„Maradjatok együtt lélekben örökké egybeforrva a szabad, független népköztársasággal!”

Sándor József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke:

„Életünket és vérünket Erdélyért!”

Janovics Jenő, az Erdélyi Nemzeti Tanács alelnöke:

„A fegyverek gyászos győzelme után, meg nem ingó hittel várjuk az igazság ragyogó győzelmét.”

Dr. Vincze Sándor, az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke:

„Éljen a forradalmi népköztársaság!”

Strenger Domján, a román proletárság szónoka

Avarescu Gyorgye, a bukaresti szocialisták vezére:

„Nem kell bojáruralom, éljen a keleti Svájc!”

Dr. Lencz Géza egyetemi tanár, Debrecen küldötte

Sport – boksz

Zombory-Tóth Róbert és John Kimley boksz-matche

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes

Az Est-Film 11.

 

 

 

 

 

1919. január

A börzén

 

 

 

 

A börze

Kezdődik az üzlet

A tőzsde nagytermében

Adok-veszek

 

 

Diner-Dénes József

Diner-Dénes József, a lemondott külügyi államtitkár

Elbocsátott dolgozók tüntetése

A Kereskedelmi Bank elbocsátott alkalmazottainak tüntetése

Puskás Sándor detektív

Puskás Sándor detektív, aki a Keleti pályaudvaron önvédelemből lelőtt egy garázdálkodó katonát

Zendülés a Lánchídnál

Várják a Lánchídnál a zendülő katonákat

A népőrség

Francia katonák érkezése a fővárosba

Francia katonák érkezése a Nyugati pályaudvarra

Gyarmati katonák az Albrecht laktanyában

Színes katonák barátkozása magyar bakákkal

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Egy csempésznő keresztmetszete)

Az Est-Film 12.

 

 

 

 

 

 

 

1919. január

Katonai felvonulás a kormány mellett

 

 

 

 

A kormányhű vadászezred felvonulása a főváros utcáin

 

 

Egyetemisták gyűlése

Az egyetemi ifjúság gyűlése a Vigadóban

A MÁV elnökének temetése

Az öngyilkos Ludwigh Gyula MÁV elnök temetése

A salgótarjáni zavargás

A salgótarjáni zavargás

A Fő utca

Összerombolt épület

Sport – futball

Zsokék és futballbírák mérkőzése

A játékosok

A játék

Gyárfás Dezső a mérkőzés bírája

Sport – mezei futás

Az idei első mezei futóverseny

MTE

MTE

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Öreg közlegény tiszt fia előtt)

Az Est-Film 13.

 

 

 

 

 

1919. február

Amerikai bizottság Budapesten

 

 

 

 

Az egyetemi ifjúság tüntetése az amerikai bizottság előtt

Coolidge professzor a Dunapalota erkélyén

Az amerikai bizottság a Washington szobornál

Dr. Kacziány Géza történetíró beszél a szobor előtt

Martin őrnagy, Coolidge helyettese

 

 

Sztrájk

Sztrájkoló pincérek

Francia katona temetése

Egy francia katona temetése Budapesten

A francia tisztek elhagyják a farkasréti temetőt

Légiposta- állomás

Albertfalván

A hadügyminisztérium 2. repülőposta- állomása Albertfalván

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (A Hoover vonatok érkezése előtt…- után…)

Az Est-Film 14.

 

 

 

 

1919. február

 

Ady Endre temetése

 

 

 

 

Ady Endre temetése

A közönség

 

 

Svábhegyi téli sportok

Téli élet a Svábhegyen

Ródlizók a Normafa úton

Altisztek felvonulása

Szervezett altisztek felvonulása

Az „Ébredő magyarok” gyűlése

Karhatalmi készültség az „Ébredő magyarok gyűlésén”

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Kávéházi vendég kéri az újonnan megjelenő hetilapokat)

Az Est-Film 15.

 

 

 

 

 

 

1919. február

Fraccaroli olasz hírlapíró

 

 

 

 

Fraccaroli, a magyarbarát olasz hírlapíró

 

 

Csapatszemle északon

Szemle a csehszlovák demarkációs vonalon

A bizalmi férfiak jelentést tesznek a kormánybiztosnak

A falu közönsége

SZDP-küldöttek hazaérkezése Bernből

Az SZDP kiküldötteinek hazaérkezése Bernből

Bíró Dezső

Buchinger Manó

Szpáhi áldozatok temetése

A Lehel utcában agyonlőtt szpáhik temetése

Kommunista-ellenes munkástüntetés

A munkásság nagyszabású tüntetése a kommunisták ellen

Felvonulás a Rákóczi úton és az Erzsébet körúton

A katonaság felvonulása

A Parlament előtt

Az Országház téren

A hadügyminiszter beszél

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (A pesti polgár este hazamegy)

Az Est-Film 16.

 

 

1919. március

Földosztás a Károlyi-birtokon

 

 

 

 

A kápolnai földosztás ünnepe

Károlyi Mihály:

„ Nem véráldozatot kérünk önöktől, de igen is követelem, hogy mindenki adja oda munkáját ennek az országnak.”

Csizmadia Sándor államtitkár

Egy földműves üdvözli a köztársasági elnököt.

Berinkey Dénes miniszterelnök

Buza Barna földművelésügyi miniszter

Az emlékhalom megalapozása és az első mezsgyeoszlop leverése

 

 

A Népszínház utcában elesettek temetése

A Népszínház utcai harc áldozatainak temetése

A koporsó

A gyászbeszédek

Nagy Vince belügyminiszter

Garbai Sándor

Hock János

A menet

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Bizalmi „férfiú”)

Az Est-Film 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1919. március

Károlyi Mihály Szatmáron

 

 

 

 

A köztársasági elnök Szatmáron

Fogadtatás a pályaudvaron

A szatmári nők hódolata Károlyi Mihályné és Nagy Vincéné előtt

A bevonulás

Népgyűlés a Deák-téren

Nagy Pál ezredes, a székely hadosztály parancsnoka üdvözli a köztársaság elnökét

Károlyi Mihály:

„Ha a párizsi békekonferencia a wilsoni elvek ellen döntene, akkor fegyverrel is felszabadítjuk ezt az országot.”

Böhm Vilmos:

„Figyelmeztetem azokat, akik Párizsban tanácskoznak, hogy veszedelem fenyegeti Európa békéjét, ha bennünket el akarnak nyomni.”

Nagy Vince:

„Szilárd alapokra helyezzük az új Magyarországot.”

Pogány József:

„Soha többé a régi rend lovagjai vissza ne térjenek.”

 

 

Károlyi Mihály és Bőhm Vilmos a székely katonaságnál

A köztársasági elnök és a hadügyminiszter az erdélyi demarkációs vonalon

Szemle a székely katonák fölött

Vadászkatonák indulása a demarkációs vonalra

Károlyi Mihály:

„Nem, nem, soha nem írok alá olyan békeszerződést, amely Magyarországot feldarabolná.”

Egy székely katona temetése

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Szesztilalom)

Az Est-Film 18.

 

 

1919. március

Belső képek a Nemzeti Palotából

 

 

 

 

A köztársasági elnök fogadószobája és dolgozószobája a Nemzeti Palotában

 

 

Berinkey Dénes és családja

Berinkey Dénes miniszterelnök feleségével és leányával

Temetés Aradon

Fellner Andornak, az aradi helyőrség öngyilkos főbizalmi emberének temetése

Böhm Vilmos hadügyminiszter

Böhm Vilmos hadügyminiszter

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (Konflis sztrájk)

Az Est-Film 19.

 

 

1919. március

Kossuth – évforduló

 

 

 

 

Kossuth Lajos halálának évfordulója

A belügyminiszter emlékbeszédet mond

Nagy Vince és Hock János politikusok társaságában

 

 

Tüntetés a Petőfi szobornál

Az egyetemi ifjúság tüntetése a Petőfi szobor előtt

Cipészek felvonulása

Cipészek a Kereskedelmi Minisztérium előtt

Karikatúra-sorozat

A hét humora: Rajzolja Vértes (rendelés a suszternál)

Az Est-Film 20.

 

 

 

Vértes Marcell karikatúrái

 

 

 

 

Vértes megjelenik, leveszi kalapját, üdvözli a nézőt, majd előveszi a krétát

A kávéházban hetilaprendelés

Béke angyala olajággal- majd könnyeket potyogtatva

A suszternál cipőrendelés

Német vendégek Budapesten

Konflis-sztrájk

A milliomos kövér ember

Kiket véd a „vörös” illetve kiket védett a „csukaszürke”

 

 

 

Példák a további feldolgozásra:

Cím

alcím

dátum

Esemény

hossz (méter

/perc)

szín

hang

képsorleírás

inzertlista/szinkronszöveg

fotó

videó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Híradó 1.

 

1924. február

Vitézi telekbeiktatás Karcagon

 

 

 

 

 

 

 

Hoyos gróf kaposvári követ beszámolója és gróf Tisza István arcképének leleplezése

Kehrling Béla jéghoki tréningje

Nemzetgyűlési képviselők látogatása a Weiss Manfréd gyárban

Tahy követ

A Kormányzó látogatása a M.T.I. –ben

Őrségváltás a budai Várban

Versenynap a ligeti jégen

MFI 957.

 

1942. június

Szebasztopol ostroma

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenforradalom hősei

Ballagás

Családvédelem

Távházasság

Győrffy-Bengyel Sándor meghalt

Hadnagyavatás

Gömbös Gyula szobra

UMFI Magyar Filmhíradó 29

 

1948. szeptember

Szovjet hét Csepelen

 

 

 

 

 

 

 

Szovjet könyvkiállítás [a Nemzeti Múzeumban]

Francia gyerekek búcsúja [hazánkban nyaraló partizángyere­kek]

KIOSZ-kongresszus

Almásfüzitő, timföld [gyárépítés]

Bolgár szobor [bolgár hősi emlékmű alapkőlerakása Magyar­országon]

Villanyáram Látrányban [a 100. villamosított falu]

Röplabda [népi bajnokságok]

Előkészületek a szovjet filmhétre

Magyar Filmhíradó 1959/11.

 

1959. március

150 új traktorért [Vörös Csillag Traktorgyár]

 

 

 

 

 

 

 

Fiatalok egy ősi pályán [ötvösmunka]

Nőnapi kitüntetés

Román követ

Ruhaipari KTSZ

Mezőgazdasági gépek Veszprém megyének

Női képzőművészek kiállítása [II. Országos Kiállítás]

Sztrájk Belgiumban

Vihar a Keleti-tengeren

Autóverseny a jégen [Zell am See]

12 szék [bemutató a Petőfi Színházban]

Magyar Filmhíradó 1989/44.

 

 

25 éve történt: A tokiói olimpia [visszaemlékezések]

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Híradó 1.

1924. február

 

Vitézi telekbeiktatás Karcagon

Hoyos gróf kaposvári követ beszámolója és gróf Tisza István arcképének leleplezése

Kehrling Béla jéghoki tréningje

Nemzetgyűlési képviselők látogatása a Weiss Manfréd gyárban

Tahy követ

A Kormányzó látogatása a M.T.I. -ben

Őrségváltás a budai Várban

Versenynap a ligeti jégen

 

Magyar Híradó 2.

1924. március–április

 

A Népszövetség egészségügyi Bizottságának szemleútja Budapesten

Thomka Áron emlékverseny a Lágymányosi réten (futóverseny)

Március 15-i ünnepségek a Fővárosban

Beniczky Tamás rendőrfőparancsnok temetése

A csillaghegyi 13 kilométeres megyei futóbajnokság

A Glowworm angol ágyúnaszád Budapesten

Dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter

 

Magyar Híradó 3.

1924. április

 

Országos Tenyészállatvásár és Mezőgazdasági kiállítás

A Glowworm ágyúnaszád elhagyja Budapestet

A Citroen tankautó útja a Gellérthegyre

A románok által felrobbantott és ujjáépített 732 m hosszú kiskörei híd felavatása

Az óbudai árvíz

Olasz–magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés az MTK pályán

 

Magyar Híradó 4.

1924. április

 

József királyi herceg, Auguszta főhercegasszony megtekintik a Citroen tankautót

Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter

100 km motorkerékpár-verseny a gödöllői országúton

Albrecht királyi herceg megtekinti a H.E.E. klubját

 

Magyar Híradó 5.

1924. április

 

A Szentsír látogatása a fővárosban

Feltámadási ünnep a kapisztrán templomban

Káposztásmegyeri úrlovasverseny

Szezonnyitó bajnoki mérkőzés a MAC pályán

15 km-es futóverseny

Belga–Magyar válogatott

MTK–FTC

 

Magyar Híradó 6.

1924. április

 

Smith Jeremiás népszövetségi biztos Budapesten

Gróf Andrássy Gyula tereplovaglás

A Kormányzó a káposztásmegyeri lóversenyen

Magyar–Osztrák válogatott

 

Magyar Híradó 7.

1924. május

 

280 kilométeres jánoshegyi motorkerékpár-verseny

Osztrák–magyar labdarúgó válogatott mérkőzés

 

Magyar Híradó 13.

1924. május

 

Bethlen István gróf miniszterelnök hódmezővásárhelyi beszámolója

Az 1924. május 4.-i vihar pusztítása Isaszegen és Máriabesnyőn

A Duna magas vízállása

Gyermeknap

Budapesti középiskolai atlétikai club tornaünnepélye

 

Magyar Híradó 14.

1924. május

 

Dési Zoltán temetése

Észt–Magyar válogatott

Repülőnap Mátyásföldön

 

Magyar Híradó 15.

1924. június

 

A Névtelen Hősök Emlékoszlopának leleplezése a Ludovika Akadémia előtt

Országos Úrlovas mérkőzés a Tattersaalban

Nemzetközi galamblövő verseny a Margitszigeten.

 

Magyar Híradó 16.

1924. június

 

Árumintavásár az Iparcsarnokban

A debreceni postások zászlószentelése

Nemzetközi boxmérkőzés a M.A.C. pályán

 

Magyar Híradó 17.

1924. június

 

Atlétikai verseny a BBTE pályán

M. kir. csendőrség atlétikai versenye a BBT-n

Nemzetközi atlétikai verseny a MAC pályán

Nemzetközi evezős verseny a Margitsziget körül

 

Magyar Híradó 18.

1924. június

 

Magyar találmányú gőzeke

Vitézavatás a Margitszigeten

Úrlovas-mérkőzés a Tattersaalban

 

Magyar Híradó 19.

1924. július

 

A m. kir. Ludovika Akadémia ünnepe

 

Magyar Híradó 20.

1924. július

 

Atlétikai bajnoki mérkőzések az F.T.C. pályán

Országos tornaünnepély a Millenáris pályán

Gyermektornaverseny az FTC pályán

Nemzetközi kerékpár- és motorkerékpár-verseny a Millenáris pályán

 

Magyar Híradó 21.

1924. július

 

A Margitszigeti strandfürdő

Washington ünnepély

Templom- és harangszentelés Tokodon

 

Magyar Híradó 22.

1924. július

 

A mezőhegyesi állami ménesbirtok

Kerékpáros virágkorzó a Millenáris pályán

Krokodiltenyésztés a budapesti állatkertben

A budapesti törökök ünnepe Gül Baba sírjánál

A Kormányzó és Bethlen miniszterelnök Gödöllőn

 

Magyar Híradó 23.

1924. július

 

Pósta Sándor dr. Olimpiai világbajnok érkezése a Keleti-pályaudvaron

Amerikai atléták versenynapja a Margitszigeten

Országos karmester találkozó

Középiskolai tanulók koronaünnepélye az F.T.C. pályán

Az Állatkert legújabb senzációja

Telefonhírmondó

 

Magyar Híradó 24.

1924. július

 

Államkölcsön-propaganda

 

Magyar Híradó 25.

1924. augusztus

 

Az Óbudai Torna Egylet országos atlétikai versenye a margitszigeti pályán

Öngyilkosjelölt a Ferencz József híd turulján

Amerikai atléták második versenynapja a Margitszigeten

Német cserkészek Budapesten

A német mozgósítás évfordulója a német hősök budapesti sírjainál

 

Magyar Híradó 26.

1924. augusztus

 

A svájci rendőrzenekar fogadtatásának előkészületei

Az eszperantó világkongresszus delegátusai Budapesten

Strandélet a Balatonon

Nyári szórakozás az állatkertben

Yacht vízrebocsátása a Balatonon

Úszóverseny a Császárfürdőben

 

Magyar Híradó 27.

1924. augusztus

 

Szent István napja 1924-ben

A Ludovika Akadémia tisztavató ünnepélye 1924-ben

 

Magyar Híradó 28.

1924. augusztus

 

Zemplénmegyei leventék avatási ünnepe Sátoraljaújhelyen

A Bécsi hajó indulása

Úrkocsis verseny Siófokon

Johnny Weissmüller és Rademacher úszóbajnokok a Csillaghegyi uszodában

 

Magyar Híradó 29.

1924. szeptember

 

A Koppenhágából érkezett győztes magyar cserkészek fogadtatása

A budapesti ügetőversenyek

A Johnny Weissmüller és Krüger által rendezett vízi-kabaré a csillaghegyi uszodában

A T.É.B.E. gyermeknyaralója Zebegényben

 

Magyar Híradó 30.

1924. szeptember

 

Magyar bajnoki lawntennis-mérkőzés a Margitszigeten

A budapesti haszonállat- és gépkiállítás

Csáky Károly gróf magyar királyi honvédelmi miniszter

Nyíregyháza centenáriumi ünnepsége

 

Magyar Híradó 31.

1924. szeptember

 

Atlétikai csapatbajnoki és vidéki propaganda viadal

Nyíregyháza centenáriumi ünnepségei

Benkőbokori lakodalom és kecsketánc

 

Magyar Híradó 32.

1924. október

 

Az ötödik svábhegyi autóverseny

A nyíregyházi lóversenyek részletei

 

Magyar Híradó 33.

1924. október

 

Dr. Vass József népjóléti miniszter

József Ferenc királyi herceg és felesége Budapestre érkeznek

Regattaverseny a Dunán

 

Magyar Híradó 34.

1924. október

 

Országos Katolikus nagygyűlés

Dr. Pósta Sándor kardvívó világbajnok

Jackie Coogan Budapesten

A Jannina cigarettapapír plakátkiállítása

 

Magyar Híradó 35.

1924. október

 

Az újpesti bikaviadal

Török egyetemi hallgatók Budapesten

 

Magyar Híradó 36.

1924. október

 

Budapesti őszi lovasmérkőzés

Segédmotorral felszerelt vitorlázó-repülőgép bemutatása Mátyásföldön

Levente ünnepély Nyíregyházán

A budapesti FTC és a bécsi Rapid labdarúgó-mérkőzése

 

Magyar Híradó 37.

1924. november

 

Az Olaszországból hazahozatott hősi halottak felravatalozása a Keleti-pályaudvar előtt

WAC – Magyar Hockey Club jéghoki-mérkőzés

Budapest – Zágráb válogatott labdarúgó-mérkőzés

A Pestvidéki Versenyegylet őszi szezonzáró versenyei Káposztásmegyeren

 

Magyar Híradó 38.

1924. november

 

A debreceni Tisza István Tudományegyetem gyermekklinikájának felavatása

Gyenes László, a Nemzeti Színház örökös tagjának temetése

A Cyklop Autógarázs ünnepélyes megnyitása

Az MTK – Wienna labdarugó mérkőzése Budapesten

 

Magyar Híradó 39.

1924. november

 

A monacói hercegi család Budapesten

Oreste Puliti és Dr. Kovács György párbaja

Csernoch János Magyarország bíboros hercegprímásának aranymiséje

 

Magyar Híradó 40.

1924. november

 

A Tisztviselő telepi római katolikus templom alapkőletételi ünnepélye

Fraknói Vilmos püspök temetése

A Ludovika Akadémiát 1894-ben végzett növendékek harmincéves találkozója

MTK – WAC labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 41.

1924. november

 

Magyar gyermekek hazaérkezése Svájcból

NSC – Zugló labdarúgó-mérkőzés

Részletek a Rakovszky – Artner esküvőből

26 vagon szeretetadomány érkezése Amerikából

A müncheni sajtótanfolyam hallgatói Budapesten

Galamblövészet a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 42.

1924. december

 

Az ifjúsági vöröskereszt karácsonyi kiállítása

Bud János, az új pénzügyminiszter

Az Amerikából érkezett szeretetadományok kiosztása

Scitovszky Tibor, az új külügyminiszter

A budai dalárda hatvan éves jubileuma

Pietro Mascagni olasz zeneszerző Budapesten

Baromfi kiállítás Budapesten

MTK – Törekvés labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 43.

1924. december

 

Téli sportkedvelők öröme, az első hó

MTK – BTC bajnoki labdarúgó-mérkőzés

A TÉBE karácsonyi cipőkiosztási akciója

Budapest látképe repülőgépről

 

Magyar Híradó 44.

1924. december

 

A gubacsi híd felevatása

Törekvés – NSC labdarúgó-kupamérkőzés

A csepeli Szabadkikötő építkezése

A Csendes-óceán vadregényes partrészletei Dél-Kaliforniában

 

Magyar Híradó 45.

1924. december

 

A Magyar Királyi Posta Egresi-úton épülő új telepének egyik garázsa

Levélszekrények kiürítése a legújabb gépekkel

Vasárnap délelőtt a városligeti jégpályán

Gróf Bethlen Istvánné és Rakovszky belügyminiszter

Halászat a Tisza mentén

 

Magyar Híradó 46.

1925. január

 

A mezőhegyesi vadászat

 

Magyar Híradó 47.

1925. január

 

A közelmúltban felszentelt Csaba utcai római katolikus templom

A Győri Vagongyár kerékgyártó műhelye

A Széna tér mellett épülő új telefonközpont homlokzata

Minisztertanács a Várban

Mayer János miniszter és Schandl Károly államtitkár

Magyar egyetemi hallgatók törökországi tanulmányútra indulnak

 

Magyar Híradó 48.

1925. január

 

A diósgyőri vasgyár mágneses daruja

Róbert bácsi ínségkonyháha a Kálvin-téren

Korcsolyázás a városligeti nagyjégen

Tóthvárady-Asbóth István, m. kir. főparancsnok mellé beosztott lovastábornok

A Reiter-cég divatrevüje

 

Magyar Híradó 49.

1925. január

 

A Jókai-centenárium előkészítő bizottsága

Vitéz Nagy Pál gyalogsági tábornok a honvédség főparancsnoka

A MÁV Gépgyár vasöntő műhelye és egyik modern kötő-szövő gyárunk

Eötvös Zoltán, az 1925. év gyorskorcsolya bajnoka

BBTE – MAC jéghoki-mérkőzés a városligeti Nagyjégen

 

Magyar Híradó 50.

1925. január

 

A magyar válogatott futballcsapat hazaérkezése Olasz- és Spanyolországból

A közelmúltban üzembe helyezett modern tűzoltóautó működésben

A Sopron és Győr között közlekedő újrendszerű benzinmotoros sínautó

A MEFHOSz zászlóavatása

 

Magyar Híradó 51.

1925. február

 

Zukor Adolf amerikai filmvállalkozó, felesége és Ben Blumenthal Budapesten

Báró Ullmann Adolf, a Magyar Általános Hitelbank alelnökének temetése

Az egri földrengés pusztítása

A trianoni határ a komáromi hídon

Vasas – III. TVE kupamérkőzés

 

Magyar Híradó 52.

1925. február

 

A „Hungária” Magyar Technikus Egyesület zászlószentelése

Autóval a föld körül. Miss Nelly Beraune és Armstrong kapitány Budapesten

A Jókai centenárium ünnepségei

Katolikus Bál a Vígadóban

Báró Altstrőmer János svéd követ

 

Magyar Híradó 53.

1925. február

 

A római szentév megnyitása

Az első magyar fagyapottermés feldolgozása

Vienna – FTC kupamérkőzés

 

Magyar Híradó 54.

1925. február

 

Új utcai forgalmi rend életbeléptetése

Vasas – BTC labdarúgó-mérkőzés

Zeppelin-rendszerű léghajókísérletek Amerikában

Téli sportok Kanadában

 

Magyar Híradó 55.

1925. március

 

A Corvin Mátyás Társaság Jókai-ünnepe a Tudományos Akadémián

Hegyeshalmy Lajos nyugalmazott kereskedelemügyi miniszter temetése

Az első tavaszi ügetőverseny

MTK – VAC labdarúgó-mérkőzés

XII. Alfonz király évfordulójának megünneplése Madridban

A komáromi Jókai centenárium

 

Magyar Híradó 56.

1925. március

 

Vincze Gyula, a Teréz-körúti tűzkatasztrófa hősi halottjának temetése

Buddhista istentisztelet a „Kwanto” nevű japán hajó katasztrófájának áldozataiért

Március 15-i ünnepségek a fővárosban

FTC – UTE labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 57.

1925. március

 

Tenyészállatvásár Budapesten

Legújabb magyar gyártmányú traktor és boronálógép

Magyar gyermekek hazaérkezése Hollandiából

Fock Ede fővárosi tanácsnok temetése

Az FTC 25 éves jubileuma

Magyar – Svájc válogatott

 

Magyar Híradó 58.

1925. április

 

FTC – Slavia nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

Vitéz Nagy Pál, a vitézi szék főkapitány helyettese

Az angyalföldi ókori aranylelet színhelye

A Szőny község határában talált római szarkofágok

A KISOSz mezei futóversenye

 

Magyar Híradó 59.

1925. április

 

Titta Ruffo olasz operaénekes Budapesten

Az MTI hangversenyének legifjabb szereplői

Lagrus tábornok a Francia Köztársaság testőrségének új főparancsnoka

A Londonban vásárolt Jókai kódex a Nemzeti Múzeumban

Bajnoki mezei futóverseny

 

Magyar Híradó 60.

1925. április

 

A Ferencrendi szerzetesek feltámadási körmenete

FTC – MTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés

Gróf Karátsonyi Jenő, rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter

A Filius túraút motorkerékpár résztvevői a célnál, a győri városháza előtt

Magyar Hivatalos Boxolók Egyesületének boxmérkőzése

Budapesti Nemzetközi Vásár

 

Magyar Híradó 61.

1925. április

 

A Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitása

A KISOSz országos mezei futóbajnoksága

Lengyel egyetemisták megkoszorúzzák a Petőfi-szobrot

FTC – Haroah labdarúgó-mérkőzés

A Szépművészeti Múzeumnak adományozott II. Rákóczi Ferenc-portré

 

Magyar Híradó 62.

1925. április

 

Papp-Váry Elemérné síremlékének leleplezése

A budapesti kirakatversenyben díjat nyert cégek kirakatai

A TTC 100 kilométeres országúti motorkerékpár versenye

Alpár Gitta esküvője

Az Árumintavásár legérdekesebb kiállításai

„Gróf Andrássy Géza tereplovaglás” a Vérmezőn

 

Magyar Híradó 63.

1925. április

 

Környei Béla operaénekes temetése

Lóárverés Eszterházy Ferenc gróf tatai uradalmában

A MANSz felvonulása a Kormányzóhoz

Gróf Andrássy Géza megkoszorúzza a névtelen hősök emlékművét

Rákosi díj lefutása a megyeri versenytéren

 

Magyar Híradó 64.

1925. május

 

A Magyar Atlétikai Club félszázados jubileumi ünnepe

 

Magyar Híradó 65.

1925. május

 

A Magyar Lovaregylet budapesti új lóversenypályájának megnyitása

„Az Újság” gyermekek részére rendezett cirkuszi előadása

Gyermeknap Budapesten

MTK – Bolton Wanderers labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 66.

1925. május

 

Agancs és Vadászatipari kiállítás a Vajdahunyad várában

Milleniumi díj az új lóverseny pályán

Második Tourist Trophy motorkerékpár verseny

Amerikai zarándok magyarok a Washington szobornál

Harangszentelési ünnepély Szentendrén

 

Magyar Híradó 67.

1925. május

 

A kispesti új strandfürdő megnyitása

Automobil kiállítás

Vasúti katasztrófa Rákoson

Hősök emlékünnepélye

Galamblövőverseny a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 68.

1925. június

 

Harangszentelési ünnepély Máriabesnyőn.

A Csepel szigeten épülő kereskedelmi és ipari kikötő építkezései

Magyar-olasz atlétikai mérkőzés

A Székesfőváros mozgó kölcsönkönyvtára az Állatkertben

MTK – Pécs labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 69.

1925. június

 

Tüntető felvonulás a Kormányzó előtt

Úrnapi körmenet a Várban

Leventeavatás Gödöllőn

Úszóverseny a Császárfürdőben

 

Magyar Híradó 70.

1925. június

 

Országos tornaünnepély a Millenáris-pályán

Regatta-verseny a Dunán

Nagybányai Horthy Miklós születésnapján tartott katonai díszszemle a Vérmezőn

Az 1925 évi lovas Derby

A Vitézi Szék Vitézavatási ünnepsége a Margit-szigeten

 

Magyar Híradó 71.

1925. június

 

Új pápai nuncius

Magyar – Finn atlétikai viadal

Az újpesti motorstadion felavatása

Az UTE úszóversenye

 

Magyar Híradó 72.

1925. június

 

Séta-hangverseny a Halászbástyán

Az Állatkert új lakói

Szabadságünnep a Washington szobornál

Breuer Szilárd tűzoltóparancsnok jubileuma

Nemzetközi evezősverseny

 

Magyar Híradó 73.

1925. július

 

Dr. Ripka Ferenc, Budapest új főpolgármestere

Darlington, amerikai püspök

Képek a budapesti egyetemi hallgatók életéből

Atlétikai bajnokság

Dr. Mészáros Ervin és Santelli György asszója

 

Magyar Híradó 74.

1925. július

 

Jótékonycélú népünnepély az Epres-erdőben

Vidám szórakozások az Angol-parkban

Siófoki strandélet

Képek a Kormányzó gödöllői rezidenciájáról

 

Magyar Híradó 75.

1925. július

 

MKSz bajnoki kerékpár versenye az UTE Stadionban

Az egyetemi és főiskolai hallgatók nyári mezőgazdasági munkálatai

Képek a budapesti Állatkertből

Magyarország – Franciaország vízipóló mérkőzése

A július 22-i jégeső Budapesten

A Balatoni Yacht Club jachtversenye

 

Magyar Híradó 76.

1925. július

 

Versenynap az UTE stadionban

Pontonhíd, amely a hajóközlekedést nem gátolja

Egy vasárnap délután a Városligeti tavon

Lakner Lajos, a Royal Apolló igazgatójának temetése

A Köztisztasági Hivatal üzemben lévő modern öntöző kocsija

Eddy Polo amerikai filmszínész a margitszigeti strandon

 

Magyar Híradó 77.

1925. augusztus

 

Észt vendégek megtekintik a Királyi Várat

Az OTE atlétikai versenye

Ismét megnyílt a nyilvánosság számára a Királyi Várkert

Pedlow kapitány és hetven amerikai magyar érkezése Budapestre

A Gyűjtőfogházi Alkalmazottak zászlószentelési és pályaavatási ünnepsége

A Magyar Kerékpár Szövetség pólócsapatának mérkőzése

 

Magyar Híradó 78.

1925. augusztus

 

A Falu Szövetség Széchenyi emlékkiállításának megnyitása

Soroksár 200 éves jubileuma

A BBTE és az Eperjesi Torna és Vívó Egylet füleslabda mérkőzése

Az Országos Kézműipari Tárlat ünnepélyes megnyitása az Iparcsarnokban

Országos Dalosverseny Sopronban

 

Magyar Híradó 79.

1925. augusztus

 

A Budapesti (Budai) Torna Egylet athletikai versenye

Szent István körmenet a Várban

Sínautó a Duna-Száva-Adria Vasút vonalain

Dr. Kovács Kálmán lipótvárosi apátplébános temetése

Az 1925. évi Szent István-díj lefutása

 

Magyar Híradó 80.

1925. augusztus

 

A Faluszövetség századik kiállítása Cegléden

Az OTE szabadgyakorlatai

Részletek a Balatoni Yacht Club vitorlás-versenyéről Siófokon

Leventeünnepély Sopronban

 

Magyar Híradó 81.

1925. szeptember

 

A Budapesti Torna Club 40 éves jubileumi tornaünnepsége a Millenáris pályán

A Törökország részére készült újrendszerű fémrepülőgép bemutatása

Újrendszerű tűzoltó-készülék bemutatása

Teniszverseny India és Magyarország között

Péceli Leventék zászlószentelési ünnepélye

 

Magyar Híradó 82.

1925. szeptember

 

Almássy László, az Egységespárt elnökének beszámolója Szentendrén

Péceli leventék ünnepélye

A régi egyes honvédek elesett hőseinek emlékünnepélye

 

Magyar Híradó 83.

1925. szeptember

 

Népviseleti bemutató Sopronban

A Ferencvárosi Torna Club nemzetközi atlétikai versenye

Olasz repülők Budapesten

Magyarország – Ausztria labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 84.

1925. október

 

A Királyi Magyar Automobil Club VI. svábhegyi versenye

 

Magyar Híradó 85.

1925. október

 

Gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatásügyi miniszter látogatása Nyíregyházán

Agyag-galamblövészet a Margitszigeten

A kaposvári Anya- és Gyermekvédő Egyesület ünnepi felvonulása

Spanyol-Magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 86.

1925. október

 

A Regnum-Marianum templomának alapkőletétele

A XVII. Országos Katolikus Nagygyűlés

A Névtelen Hősök Kegyelet Stafétája a fővároson keresztül

A Beszkárt Levente zászlóavatási ünnepélye

 

Magyar Híradó 87.

1925. október

 

Budapest – Prága labdarúgó-mérkőzés

Mac-Donald volt angol miniszterelnök Budapesten

Búcsú a Terézvárosban

A Józsefvárosi plébánia templom új harangjainak felszentelése

Igáslovak vontatási versenye a Tattersaalban

Új híd felavatása Kunszentmártonban

 

Magyar Híradó 88.

1925. október

 

Juhász Andor, a Kuria elnöke

Izgalmas életmentés a Dunán

Három év alatt vászoncsónakkal a Föld körül: a két merész bajor Budapesten

A Magyar Hockey Club és Sport Club Internacional (Bécs) gyephoki mérkőzése

Az országos atlétikai bajnokság első napja, a margitszigeti pályán

A Kormányzó és Auguszta főhercegasszony két Eco-film díszbemutatóján

 

Magyar Híradó 89.

1925. november

 

Olaszországból hazahozott hősi halottak

Szabolcsmegyei leventék ünnepe Nyíregyházán

A MAC nemzetközi atlétikai versenye

FTC – NSC

 

Magyar Híradó 90.

1925. november

 

Hardcastle Angol Királyi lovastestőr-ezredes leányának esküvője

Magyar – Olasz nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

Tíz év alatt autóval a Föld körül: két holland Budapesten

A Magyar Hockey Club és a Magyar Athletikai Club női csapatainak mérkőzése

 

Magyar Híradó 91.

1925. november

 

Az Országos Széchenyi Emlékbizottság centenáriumi ünnepei

 

Magyar Híradó 92.

1925. november

 

A Szent Gellért hegy barlangjából kápolnát építenek

Angol esküvő Budapesten

Hubertus Vadászünnep

Baromfi kiállítás

Sportrepülőgép bemutatása Mátyásföldön

 

Magyar Híradó 93.

1925. december

 

Az 1925. évi őszi mezőhegyesi vadászat

 

Magyar Híradó 94.

1925. december

 

Sí-élet a Svábhegyen

A legújabb miniatűr tűzoltó készülék a „Stop Fire” bemutatása

Dr. Rakovszky Iván belügyminiszter nyíregyházi beszámolója

„Menyasszonyrablás” Cegléden

 

Magyar Híradó 95.

1925. december

 

A derecskei Hősök Emlékszobrának leleplezési ünnepségei

A derecskei „Levente Egyesület” zászlószentelési ünnepélye.

 

Magyar Híradó 96.

1925. december

 

A volt cs. és kir. 10 huszárezred hősi halotti emlékszobrának leleplezése Székesfehérváron.

 

Magyar Híradó 97.

1926. január

 

Herczeg Ferenc 40 éves jubileuma

FTC – UTE

A MAC jubiláris síversenye a Svábhegyen

Wien – Budapest jéghoki mérkőzés

 

Magyar Híradó 98.

1926. január

 

A békésmegyei árvízkatasztrófa

 

Magyar Híradó 99.

1926. január

 

Az országos atlétikai bajnokság második napja

Gyászmise Margit olasz anyakirályné emlékére a Szervita-téri templomban

A MAC jubiláris síugró versenye a Svábhegyen

 

Magyar Híradó 100.

1926. január

 

A Magyar Királyi Állami Pénzverő Intézet építkezése

Vasárnapi élet a nagyjégen

Blaha Lujza temetése

MÁV – RAC labdarúgó-mérkőzés

Lebó István honvéd, az 1848-49-iki szabadságharc utolsó katonája

Téli sportélet a Svábhegyen

 

Magyar Híradó 101.

1926. január

 

Az 1926. évi országos bajnoki gyorskorcsolyázó verseny

Vidám téli sportélet a budai hegyekben

Részletek a BKE jégünnepélyéről

 

Magyar Híradó 102.

1926. február

 

Vasas – VAC labdarúgó-mérkőzés

Teiko Kiwa világhírű japán énekesnő Budapesten

Az 1917-ben Champagneban elesett fekete katonák síremlékének leleplezése

A mezőhegyesi gulya

 

Magyar Híradó 103.

1926. február

 

Képviselők érkezése a Nemzetgyűlésre

Vasárnap délelőtt a Ferenciek temploma előtt

A legújabb típusú magyar gyártmányú autóbusz bemutatása

Lecroart kínai hittérítő püspök Budapesten

A magyar Kombinált – WAC (Bécs) nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 104.

1926. február

 

Budapest Székesfőváros új Szent János közkórházának tüdőbajos osztályai

Nemzeti hadseregünk jövő atlétái

A Szent kapu ünnepélyes bezárása a római Szent Péter templomban

Elsősegély villamos áramütés esetén.

 

Magyar Híradó 105.

1926. február

 

Rádió kiállítás Budapesten

A Pápa megkoronázásának évfordulóján

Az MTK ifjúsági mezei futóversenye

Német sportpilóták Budapesten

A Magyar kombinált – DFC (Prága) nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 106.

1926. március

 

FTC – ETC bajnoki labdarúgó-mérkőzés

Conrad Veidt német színész Budapesten

A Magyar Államvasutak új elektromos kocsija

Vecsey Ferenc és Hubay Jenő hegedűművészek

Nyomorék Gyermekek Országos Otthona

 

Magyar Híradó 107.

1926. március

 

Az „Egyetértés” SC Mezei futóversenye

Páter Tomcsányi Lajos Jézustársasági atya temetése

Magyar gyermekek hazatérése Belgiumból

A tavaszi ügetőverseny első napja

 

Magyar Híradó 108.

1926. március

 

Petőfi ünnepség 1926. március 15-én

Képviselők érkezése a nemzetgyűlésre

Lovasmérkőzés a Nemzeti Lovardában

 

Magyar Híradó 109.

1926. március

 

MTK – NSC labdarúgó-mérkőzés

Országos tenyészállat és gépkiállítás

Első magyar női mezei futóverseny

Az Elsner-cég divatrevüje

 

Magyar Híradó 110.

1926. április

 

A háborúban elesett színészhősök emléktáblájának leleplezése

Séta az Állatkertben

A Holzer-cég divatrevüje

A Lehel-utcai laktanyában rendezett lovaskarusszel

Futballiskolajáték I. rész

 

Magyar Híradó 111.

1926. április

 

A ferencvárosi szerzetesek feltámadási körmenete

FTC – Slavia nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

II. Rákóczi Ferenc születésének 250. évfordulója

 

Magyar Híradó 112.

1926. április

 

A Magyar Atlétikai Szövetség propaganda futóversenye a Vérmezőn

A századik gyermekvonat indulása a Keleti pályaudvarról

A Királyi Magyar Automobil Club első motorkerékpár-versenye az Ügetőpályán

Magyar-osztrák asztalitenisz-verseny

 

Magyar Híradó 113.

1926. április

 

Motorvezetéses kerékpárverseny az Újpesti stadionban

A Budapesti ügetőverseny hatodik napja

Veszedelmes tetőtűz az egyik Rombach utcai lakóházban

FTC – MTK húsvéti serlegmérkőzés

Cserkészünnepély Nyíregyházán

 

Magyar Híradó 114.

1926. április

 

A XX. Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitása

A századik gyermekvonat visszaérkezése Belgiumból

József Ferenc királyi herceg és neje látogatása a Mentőegyesületnél

Futballiskola II.

Bokrétaünnep a Magyar Távirati Iroda Nyugdíjegyesületének bérházán

 

Magyar Híradó 115.

1926. május

 

Cserkész zászlóavatás Nyíregyházán

A Tiszti Casino Vívó Club versenye

Magyarország-Ausztria válogatott ökölvívó-mérkőzés

Leipziger Sport Club – Magyar Hockey Club jéghoki-mérkőzése

 

Magyar Híradó 116.

1926. május

 

Magyarország –Ausztria válogatott labdarúgó-mérkőzés

Gyermeknap Budapesten

Bicsérdy Béla – a bicsérdizmus megalapítójának megérkezése Budapestre

Anyák napja

Magyar Sporttörténeti Kiállítás a Nemzeti Múzeumban

 

Magyar Híradó 117.

1926. május

 

A fővárosi polgári fiúiskolák szabadtéri tornaünnepélye

A Magyar Kender Len és Jutaipari rt. leventecsapatának zászlószentelő ünnepélye

Wolwich Arsenal – FTC MTK kombinált nemzetközi labdarúgó-mérkőzés

A Harmadik Tourist-Trophy motorkerékpárverseny

 

Magyar Híradó 118.

1926. május

 

A pesterzsébeti leventék zászlóünnepe

Budapest közönségének kikapcsolódása a Dunán

Fővárosi leány-polgári iskolák tornaünnepe

Bem József tábornok emléktáblájának ünnepélyes leleplezése Budapesten

Főiskolai evezősverseny a Margitszigettől a Műegyetemig

 

Magyar Híradó 119.

1926. június

 

A Visegrádi utcai állami bérház bokréta-ünnepe

Embervédelmi kiállítás Budapesten

Oszkár bácsi mesedélutánja az Állatkertben

A hősi halottak ünnepe a rákoskeresztúri temetőben

 

Magyar Híradó 120.

1926. június

 

Magyarország és Csehország válogatottainak labdarúgó-mérkőzése

Becker porosz kultuszminiszter látogatása Magyarországon

Vázsonyi Vilmos volt igazságügy miniszter temetése

A holland stílusban épített biztosítási pavilon az Embervédelmi Kiállításon

Úrnapi körmenet Budakeszin

Nyaraló magyarok Portoroseben

A régi „Erzsébet-Vöröskereszt-Kórház” átadása

 

Magyar Híradó 121.

1926. június

 

Körséta az Embervédelmi kiállításon

A Szentmargitszigeti gyógyfürdő megnyitása

A Székesfőváros IX. kerületi Leventeegyesület tornaünnepélye

A Hungária Evezős Egylet új parti házának alapkőletétele a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 122.

1926. június

 

Második körséta az Embervédelmi kiállításon

A kormányzó születésnapján tartott katonai díszszemle a Vérmezőn

A Vitézi Szék Vitézavatási ünnepsége a Margitszigeten 1926-ban

A hatodik magyar Derby

Matyólakodalom Budapesten

 

Magyar Híradó 123.

1926. június

 

Országos Úrlovas-mérkőzés a Margitszigeten

A Székesfővárosi Villamos Vasutasok Önképzőkörének zászlószentelése

A régi pesti Pálos-bástya maradványait emléktáblával jelölték meg

III. Nemzetközi rendőrkutya verseny a Népligetben

Az Egységes Párt hajókirándulása Visegrádra

 

Magyar Híradó 124.

1926. július

 

A köztisztasági kongresszus résztvevői megtekintik a Székesfőváros szemétfuvartelepét

Az vívó Európa-bajnokság győztesei: Dr. Gombos Sándor és Petschauer Attila

Emlékünnep az USA függetlenségének 150. évfordulója alkalmából

Nemzetközi sakkvilágbajnokság Budapesten

A megáradt Duna Budapest környékén

 

Magyar Híradó 125.

1926. július

 

Hősök emlékszobrának leleplezése Rajkán

Dr. Karafiáth Jenő képviselői beszámolója Nagymaroson

Rákosi Jenő arcképének leleplezése az Újságírók Kórház- és Szanatórium Egyesületében

Nagybányai vitéz Horthy Miklós kenderesi otthona

 

Magyar Híradó 126.

1926. július

 

Hősök emlékoszlopának leleplezése Budafokon

Magyarország ökölvívó-bajnokságának döntő küzdelme

Hölgyek nemzetközi sakkversenye Budapesten

Cserkész nagytábor a Vérmezőn

 

Magyar Híradó 127.

1926. július

 

Nemzetközi 10 kilométeres motorvezetéses verseny az újpesti stadionban

Käthe Markow koplalóművész 45 napig koplal Budapesten

Búcsú Angyalföldön

Nemzeti Sport Club úszóversenye az újpesti uszodában

Csernoch János hercegprímás a chicagói eucharisztikus kongresszusról hazaérkezett

 

Magyar Híradó 128.

1926. augusztus

 

Hősök emlékszobrának leleplezése Budakalászon

Villamos karambol a Rákóczi úton

Élénk sportélet a svábhegyi golfpályán

Az esztergomi Katolikus Legényegylet új székházának felavatása

 

Magyar Híradó 129.

1926. augusztus

 

Poliklinikanap az Angolparkban

A budapesti állatkert 60. évfordulója

Népművészeti- és kulturális kiállítás Gödöllőn

Olaszország válogatott atlétái a Halászbástyán

Leventék zászlószentelési ünnepélye Kiskundorozsmán

 

Magyar Híradó 130.

1926. augusztus

 

A csepeli lőszerrobbanás pusztítása

A Magyar Országos Véderő Egyesület sportversenye Veszprémben

 

Magyar Híradó 131.

1926. augusztus

 

Szent István-napi körmenet Budapesten

 

Magyar Híradó 132.

1926. augusztus

 

A mohácsi vész 400. évfordulójának ünnepe Mohácson

 

Magyar Híradó 133.

1926. szeptember

 

A Balatoni Tudományos Élettani Intézet ünnepélyes alapkőletétele Tihanyban

Levente zászlószentelés Pomázon

A II. Országos Kézműipari Tárlat megnyitása

Hősök emlékszobrának leleplezése Piliscsabán

 

Magyar Híradó 134.

1926. szeptember

 

A Kormányzó megtekinti a gödöllői kiállítást

Az országos atlétikai bajnokság második napja

„Menyasszonyrablás” Gödöllőn

Hősök emlékszobrának leleplezése Tatabányán

 

Magyar Híradó 135.

1926. szeptember

 

Az Országos Gazdatársadalmi testületek ünnepsége Kisbéren

A „Faluszövetség” hódoló tiszteletadása a királyi vár udvarán

Budapest – Bécs válogatottainak városközi mérkőzése

 

Magyar Híradó 136.

1926. szeptember

 

A Királyi Magyar Automobil Club VII. Svábhegyi nemzetközi versenye

 

Magyar Híradó 137.

1926. október

 

Budapest-Berlin válogatottainak atlétikai viadala

A nemzetközi szálloda-kongresszus Budapesten

A Tiszáninneni Lótenyésztő- és Lovasegylet versenyei Miskolcon

A Hungária, Nemzeti és Neptun evezősegyletek házi versenye

 

Magyar Híradó 138.

1926. október

 

A Batthyány-örökmécses leleplezése

Jászai Mari temetése

28 kecskemétkörnyéki tanyai iskola felavatása

Az alföldi lovasegylet versenyei Békéscsabán

 

Magyar Híradó 139.

1926. október

 

Mac Duffi, Írország rendőrfőnökének látogatása Budapesten

A szegedi Ferenc József tudományegyetemi klinika alapkőletétele

Nemzetközi gyephoki-verseny Mátyásföldön

A frankügyben kihirdetett jogerős ítélet kapcsán a kormányt átalakították

 

Magyar Híradó 140.

1926. október

 

A m. kir. Jutasi Honvéd Altisztképző- és Nevelőintézet zászlószentelési ünnepélye

A Széchényi nemzetség sportversenyei Barcson

Tenyészállat kiállítás Mohácson

A Kormányzó szemléje a szegedi helyőrség csapatai felett

Gróf Tisza István szobrának leleplezése Debrecenben

Galamblövő verseny a Margitszigeten

Új divat: Week-end a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 141.

1926. november

 

A Berliner Singakademie tagjai Budapesten

Az Őszi tárlat megnyitása a Műcsarnokban

Sztranyavszky Sándor, az újonnan kinevezett belügyi államtitkár

A MÁV Betegségi Biztosító Intézet kórházának bokréta ünnepe

A Társadalmi Egyesületek megkoszorúzzák az Irredenta szobrokat

Rabindranath Tagore, a világhírű hindu költő Budapesten

Lovasünnepély Gödöllőn

 

Magyar Híradó 142.

1926. november

 

Christinanda evangélikus hindu misszionárius Budapesten

Halottak napja

Gyászünnep a Kossuth-mauzóleumánál

Hungária – Kinizsi (Temesvár) labdarugó-mérkőzés

Rabindranath Tagore Balatonfüreden

Az Olaszországból hazahozott hősi halottak fogadása

 

Magyar Híradó 143.

1926. november

 

Szüreti mulatság Kecskemét szikrai szőlőtelepén

A KISOSZ atlétikai versenye

Kasszelik Jenő síremlékének felavatása

Krizantém-kiállítás az állatkerti Pálmaházban

Tisza István-emlékünnep Geszten

 

Magyar Híradó 144.

1926. november

 

A Magyar Asphalt Rt. újrendszerű aszfaltozása

A Magyar Athletikai Club motorversenye a János-hegyen

Dréhr Imre dr., az újonnan kinevezett népjóléti államtitkár

A Hungária Evezős Egylet új klubházának bokrétaünnepélye

Rózsahegyi Kálmán, a Nemzeti Színház művésze új otthonában

 

Magyar Híradó 145.

1926. december

 

Korcsolyázók a Műjégen

Őrségváltás a Királyi Várban

I. Ferencz József halotti maszkja a Nemzeti Múzeumban

Baromfi kiállítás Budapesten

Országos rádiókiállítás

 

Magyar Híradó 146.

1926. december

 

Claude Farreré francia regényíró Budapesten

Levente-nap Kispesten

A Kormányzó látogatása az árverési csarnok karácsonyi aukcióján

A Fa- és Fémipari szakiskola és a Mátyás téri bérház bokréta ünnepélye Újpesten

Tűz a Kossuth Lajos utcai „Fahamet”-filmraktárban

 

Magyar Híradó 147.

1926. december

 

150 éves az Egyetemi templom

Cserkészbeszámoló a Corvin színházban

Svéd reprezentatív kiállítás a Nemzeti Szalonban

Választási mozgalmak Budapesten

 

Magyar Híradó 148.

1926. december

 

Radics Béla, a jubiláló cigányprímás 40 éve hegedül

Ünnepély a „Nyugat” szobránál a soproni népszavazás emlékére

Auguszta főhercegasszony megtekinti a karácsonyfagyertyák készítését

Sipos Márton úszó világrekorder temetése

Dr. Lambrecht Kálmán egyetemi tanár, az „Ősember” című tudományos mű szerzője

Luigi Pirandello, olasz drámaíró Budapesten

 

Magyar Híradó 149.

1926. december

 

Stróbl Alajos szobrászművész temetése

Karafiáth Jenő ny. államtitkár, országgyűlési képviselő, az Országos Testnevelési Tanács elnöke

A Fővárosi Vígadóban megtartott nemzetközi hölgyvívóverseny

Pengő készítés a Pénzverdében

 

Magyar Híradó 150.

1927. január

 

Jan Kiepura, lengyel tenorista Budapesten

A székesfővárosi Széchényi strandfürdő bokrétaünnepélye

Magyarország sószükségletének fedezése

A külföldi diplomáciai kar tisztelgése a Kormányzónál, újév alkalmából

 

Magyar Híradó 151.

1927. január

 

Agarászverseny a felső-babádi pusztán

 

Magyar Híradó 152.

1927. január

 

Az Országos Testnevelési Tanács sporttörténeti kiadványa

Wiener Eislauf Verein és a Budapesti Korcsolyázó Egylet jéghoki mérkőzése

A Petőfi Társaság 50 éves jubileuma a Tudományos Akadémián

FTC – UTE labdarúgó-mérkőzés

Máltai lovag-avatás Magyarországon

 

Magyar Híradó 153.

1927. január

 

Hódmezővásárhely művészi majolikája a Műcsarnokban

Magyar gyermekek hazaérkezése Hollandiából

Gál Gyula színészi pályájának negyvenéves jubileuma

Világjáró lengyel cserkészek Budapesten

Vasárnapi élet a városligeti jégpályán

 

Magyar Híradó 154.

1927. február

 

Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása

 

Magyar Híradó 155.

1927. február

 

Bartha Richárd, a kabinetiroda elhunyt főnökének temetése

Lucien Gaudin, a világ legjobb tőrvívója Budapesten

A „Miss Magyarország” szépségverseny győztesei Budapesten

Wallenda idomított fókái Budapesten

 

Magyar Híradó 156.

1927. február

 

Vitéz Nagy Pál tábornok, a honvédség főparancsnokának temetése

Bethlen István miniszterelnök és Vass József népjóléti miniszter Veszprém díszpolgárai

Magyarország gyorskorcsolyázó bajnoksága

 

Magyar Híradó 157.

1927. február

 

Petschauer Attila, a bécsi kardvívóverseny győztese

Az Országos Sí Szövetség versenye a Mátrában

A BKE – Troppauer K. V. jéghoki mérkőzése

Műkorcsolyázás

 

Magyar Híradó 158.

1927. március

 

A Magyar Film Club jelmezversenye

Csathó Kálmán, író

Tavasz az Állatkert pálmaházában

Hatalmas Dornier-Mercur gép a Mátyásföldi repülőtéren

 

Magyar Híradó 159.

1927. március

 

A várpalotai földrengés pusztítása

Nedo-Nadi, olasz vívó Budapesten

Phill Taylor, kanadai műkorcsolyázó mutatványai a városligeti jégen

Élőnyúl befogása Magyarországon

 

Magyar Híradó 160.

1927. március

 

Farsangi jelmezes felvonulás Mohácson

 

Magyar Híradó 161.

1927. március

 

Zilahy Lajos, író Kiss Ferenccel és Pethő Attila színészekkel

Jarossné Szabó Herma, az idei műkorcsolyázó világbajnokság második helyezettje

Anna Pavlova, 60 tagú társulatával megérkezik Budapestre

Ted „Kid” Lewis, világbajnok ökölvívó-tréner Budapesten

A március 15-i ünnepségek Budapesten

 

Magyar Híradó 162.

1927. március

 

Vasvári Pál emléktáblájának leleplezése

Vitéz Kaszala Károly repülőbravúrjai

A XXXVI. Országos Tenyészállatvásár és Gépkiállítás megnyitása

 

Magyar Híradó 163.

1927. április

 

Emma Grammatica, olasz tragika, társulatával a Keleti pályaudvarra érkezik

Képek Klebelsberg Kunó kultuszminiszter olaszországi útjáról

 

Magyar Híradó 164.

1927. április

 

Beethoven emlékünnep a Zeneművészeti Főiskolán.

Gyászistentisztelet az egykori I. honvédhuszárezred hősi halottainak emlékére

Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök temetése

 

Magyar Híradó 165.

1927. április

 

Feltámadási körmenet a Belvárosban

Bergey abbé, francia képviselő Budapesten

Sasok dísztáborozása Salgótarjánban

A Magyar Légiforgalmi RT nemzetközi repülőversenye Mátyásföldön

A Nemzeti Lovarda lovasjátéka Mária Terézia korabeli jelmezben

 

Magyar Híradó 166.

1927. április

 

Bethlen István, Magyarország miniszterelnöke Rómában

A csepeli kultúrház felavatása

Az Országos Tiszti Kaszinó Vívóklubjának női tőrcsapata

 

Magyar Híradó 167.

1927. május

 

Darányi Ignác volt földművelésügyi miniszter temetése

Újrendszerű kutak fúrása vízszegény alföldi magyar pusztán

A XXI. Budapesti Nemzetközi Vásár

 

Magyar Híradó 168.

1927. május

 

Zukor Adolf, a Paramount filmgyár elnöke Budapesten

A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület 40 éves jubileuma

Az ökölvívó szövetség trénerképző tanfolyamának záróvizsgája

Görgey Artúr fővezér egykori főhadiszállása a Városmajorban

A Nemzeti Lovarda gróf Andrássy Géza tereplovaglása

A m. kir. I. honvédgyalogezred új zászlajának felszentelése

 

Magyar Híradó 169.

1927. május

 

Norvég újságírók budapesti látogatása

A „Federatio Emericana” diákszövetség zászlószentelése a Bazilikában

Az idei Milleniumi-díj lefutása

A negyedik magyar Tourist-Trophy nemzetközi motorkerékpár-verseny

Olasz-magyar „Dawis-Cup” teniszmérkőzés

 

Magyar Híradó 170.

1927. május

 

A Debreceni Szent László Dalegylet zászlószentelő ünnepe

Csikósverseny a Debreceni Lovaregylet hatvan éves jubileumi ünnepén

Az Országos Munkásbiztosító Pénztár 400 ágyas új kórházának felavatása

Országgyűlési képviselők egy csoportja megtekinti a csepeli Szabadkikötő építkezéseit

Országos tornászbajnokságok

 

Magyar Híradó 171.

1927. május

 

„Jószágkiverés” Ecsegpusztán

A csendőrség országos lovas-mérkőzése a Vérmezőn

Vitézek telekbeiktatása Sopronban

A diszkoszvetés új országos rekordja 46.80 m.

Május első vasárnapja, hős halottaink emlékünnepe

 

Magyar Híradó 172.

1927. június

 

Országos vizslakiállítás és műkotorék verseny

Magyar „Oxford – Cambridge” evezős verseny

Mikóháza községben harminc éve viseli Benyó János a bírói tisztet

Hősi halott postások emléktáblája a Főposta palotájának falán

A VII. nemzetközi automobilkiállítás megnyitása

A „Színházi Élet” 1927. évi „Pünkösdi királynő” választása

 

Magyar Híradó 173.

1927. június

 

Hősök emlékszobrának leleplezése Hajdúböszörményben

Levente-avatóünnep Pesthidegkúton

A debreceni Tisza István tudományegyetem központi épületének alapkőletétele

A jubiláris 30-ik nemzetközi evezős nagyregatta

 

Magyar Híradó 174.

1927. június

 

Leleplezték Nagykőrös 1011 hősi halottjának emlékszobrát

Körnig német csodafutó budapesti szerepléséről készült lassított felvétel

Holland-Batáviai repülőexpedíció átutazóban Budapesten

Az Első Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki kőszénbányászata

Megnyitották Európa legmodernebb versenyuszodáját a Császárfürdőben

 

Magyar Híradó 175.

1927. június

 

Nemzetközi rendőrkutya verseny

Az új Svábhegyi Szanatórium zárókövének elhelyezése

Máltai lovag-avatás a Mátyás templomban

Bécs–Budapest közötti országúti kerékpáros távverseny

Budapesti kerületi atlétikai bajnokság

 

Magyar Híradó 176.

1927. július

 

Garibaldi- és Tüköri emlékünnepségek Palermóban

A szegedi rendőrkerület sportünnepe

Budapestre érkezett a világhírű filmrendező, Lubitsch Ernő

A Pátria Klub szentendrei hajókirándulása

 

Magyar Híradó 177.

1927. július

 

Holland egyetemi tanárok és hallgatók látogatása Magyarországon

A Rendőratlétikai Klub nyolcasának tréningje

Az Állatkert nőstény vízilova hatodik csemetéjével

A kormányzó látogatásai az árvízsúlytotta békésmegyei területen

 

Magyar Híradó 178.

1927. július

 

Felvételek a bécsi forradalomról

Az orkán pusztítása Pesterzsébeten

Magyarország – Csehország vízipóló-mérkőzése

Megnyílt az első hullámfürdő Csillaghegyen

 

Magyar Híradó 179.

1927. július

 

Az UTE nemzetközi kerékpárversenye

Mezőgazdasági verseny Battonyán

 

Magyar Híradó 180.

1927. augusztus

 

Az O. T. E. országos atlétikai viadala

Magyarország és Franciaország vízipólócsapatainak mérkőzése

Csernoch János esztergomi hercegprímás temetése

 

Magyar Híradó 181.

1927. augusztus

 

Székesfehérvár új püspökének, Shvoy Lajosnak beiktatása a Bazilikában

Strandélet a Balatonon

Ifj. Horthy Miklós esküvője Károlyi Consuella grófnővel

Aratóünnepély Mindszenten

 

Magyar Híradó 182.

1927. augusztus

 

A Faluszövetség kiállítása és a Széchenyi nemzetség Sportversenyi Barcson

József kir. herceg megszemléli a gyáripari és kézműipari kiállítást

A gyermek-szépségverseny győztesei

Gróf Bethlen István miniszterelnök a halászati kiállításon

Mezőgazdasági munkaverseny

Távúszóverseny a Dráván

A Szent Gellért gyógyfürdő hullámfürdőjének megnyitása

A XXI. országos dalosverseny Szegeden

 

Magyar Híradó 183.

1927. augusztus

 

Vas-Gép és Háztartási Ipari Kiállítás és Nemzetközi Reklámkiállítás az Iparcsarnokban

A Széchenyi fürdő megnyitása

Hősi emlékmű-pályamunkák kiállítása a Műcsarnokban

Az 1927. évi Szent István napi ünnepségek

 

Magyar Híradó 184.

1927. augusztus

 

Amerikai újságírók Gödöllőn, a Kormányzó uzsonnáján

Magyar atlétikai bajnoki versenyek

Képek az Állatkertből

Hungária – Beogradski S. K. labdarúgó-mérkőzés.

 

Magyar Híradó 185.

1927. szeptember

 

Nagybányai vitéz Horthy Miklós, a Johannita rend új kommendatora

A kardvívás kétszeres Európa-bajnoka, dr. Gombos Sándor

Nemzetközi teniszbajnokság Budapesten

A X. nemzetközi állattani kongresszus megnyitása

 

Magyar Híradó 186.

1927. szeptember

 

A Baranya vármegyei leventék pécsi versenye

Ferencváros–Vienna labdarúgó mérkőzés

Húsz pont különbséggel győzte le Budapest Párizs atlétáit

A zoológiai kongresszus résztvevőinek látogatása a Hortobágyon

 

Magyar Híradó 187.

1927. szeptember

 

Honvédségünk folyamátkelő gyakorlata a paksi Duna szakaszon

Csonka Biharvármegye leventéinek versenye Berettyóújfalun

Sabaria – Hungária

 

Magyar Híradó 188.

1927. szeptember

 

Alfredo Perco kapitány motoros jachtján Nápolyból Budapestre érkezik

Magyarország – Ausztria válogatott

Petzer dr. párharca Barsival, a negyed-angol mérföldes síkfutásban

Gödöllői országos levente és cserkész-zászlóavatás

Képek a vasipari és reklámkiállításról

 

Magyar Híradó 189.

1927. október

 

Leventeverseny Székesfehérváron

A Hungária, Nemzeti és Neptun evezősegyletek háziversenye

A KMAC svábhegyi motorkerékpár- és autóversenye

 

Magyar Híradó 190.

1927. október

 

Európa legmodernebb rádió adóállomásának építése Lakihegyen

Gyászünnepség október 6-án a Batthyány-örökmécsesnél

Kegyeleti staféta futóverseny

 

Magyar Híradó 191.

1927. október

 

Az „Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület” kiállítása

Ferencváros–Hungária labdarúgó-mérkőzés

Görgey Artúr egykori főhadiszállása a Laszlovszky-majorban

A ciszterci rend épülő Szt. Imre-gimnáziumának alapkő letételi ünnepe

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye agarászegyletének káposztásmegyeri agárversenye

 

Magyar Híradó 192.

1927. október

 

Művészi kézimunkák a magyar protestáns nők országos munkakiállításán

A hízósertés kiállítás díjnyertesei

Takarékossági napot rendeznek országszerte október 30-án

A magyar szabadságért vértanúhalált halt Woroniecki lengyel herceg síremléke

Felavatták a salgótarjáni rendőrkapitányság új épületét

A hősi halált halt műegyetemi ifjak emlékszobrának leleplezése

 

Magyar Híradó 193.

1927. november

 

A budapesti őszi ügetőversenyek

A szombathelyi Sabária és a Ferencváros közötti labdarúgó-mérkőzés

1051 hajdúszoboszlói hősi halott emlékszobrának leleplezése

A Magyar Polo Club bemutató lovasmérkőzése a Vérmezőn

 

Magyar Híradó 194.

1927. november

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 195.

1927. november

 

Hősök emlékszobrának leleplezése Soroksáron

Újrendszerű cementmakadám út építése Miskolc-Lillafüred és Eger között

Bihar vármegye leventeházának felavatása Berettyóújfalun

Hubertus emlékverseny Káposztásmegyeren

 

Magyar Híradó 196.

1927. november

 

Szüret a Hegyalján.

 

Magyar Híradó 197.

1927. december

 

A bécsi Florisdorf és Hungária közötti labdarúgó-mérkőzés

Fácánvadászat a mezőhegyesi állami ménesbirtokon

 

Magyar Híradó 198.

1927. december

 

A berettyóújfalui hősök emlékszobrának leleplezése

Eredeti magyar nemzeti táncok összegyűjtése és népszerűsítése

Ferencváros – Slávia labdarúgó-mérkőzés

Vitéz Keresztfalvy Antal lapkiadó és nyolc pár kanadai ezüstrókája

 

Magyar Híradó 199.

1927. december

 

Magyar toborzó, honti kopogós

Nemzetközi Baromfikiállítás

A Magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének új elnöke Vass József népjóléti miniszter

Tiltakozó nagygyűlés Sátoraljaújhelyen Trianon ellen

 

Magyar Híradó 200.

1927. december

 

Bem József tábornok emlékére rendezett ünnep Budapesten

Az állatkert krizantém-kiállítása

Vass József népjóléti miniszter felavatta a bajai kórház tüdőbeteg pavilonját

1500 könyvtár és negyedmillió karácsonyi ajándékkönyv a magyar falu népének

Nemzetközi Baromfikiállítás

 

Magyar Híradó 201.

1927. december

 

Karácsonyi cipő, meleg ruha, édesség fővárosi szegény gyermekek számára

A szarvasi új középfokú mezőgazdasági tanintézet felavatása

Az állatkert jegesmedvéi

Phyl. Taylor kanadai műkorcsolyázó a városligeti műjégpályán

 

Magyar Híradó 202.

1928. január

 

Téli hangulat a Városligetben

Budapest közlekedési újdonsága a sínautó

Várkonyi Mihály hollywoodi filmszínész feleségével Budapesten

Újévi szerencsemalac-vásár Budapesten

 

Magyar Híradó 203.

1928. január

 

A svábhegyi szánkópálya

Békéscsaba új népfürdőjének ünnepi megnyitása

Beiktatták Dr. Bezzegh-Huszágh Miklóst, Budapest új rendőrfőkapitányát

Pozsony és Bős között tíz kilométeres vonalon befagyott a Nagy-Duna

 

Magyar Híradó 204–205.

1928. január

 

Rómában bíborossá avatták Serédi Jusztiniánt, Magyarország új hercegprímását

Serédi Jusztinián dr., az új hercegprímás diadalútja Magyarországon.

 

Magyar Híradó 206.

1928. február

 

Körvadászat az Alföldön

A Kormányzó a tűzoltóság három tisztjét és négy őrmesterét kitünteti

Földgázforrások Karcag határában

Tízezer hódoló hívő jelenlétében foglalta el prímási trónját Serédi Jusztinián

 

Magyar Híradó 207.

1928. február

 

Jeges halászat a Balatonon

 

Magyar Híradó 208.

1928. február

 

Farsangi hangulatban folyik a téli sport a műjégpálya tükrén

Országszerte serényen készülődnek a márciusi tenyészállatvásárra

Díszpéldányokból álló halszállítmány kirakása az egyik fővárosi pályaudvaron

Az Apponyi Poliklinika új Röntgen osztályának felavatása

A budapesti olasz fascio felállította Durini di Monza gróf, olasz követ mellszobrát

Az egyetemi ifjúság fáklyás felvonulása Serédi Jusztinián hercegprímás tiszteletére

 

Magyar Híradó 209.

1928. február

 

Ünnepi levente istentisztelet az egri érseki székesegyházban

Tejuzsonna a székesfővárosi iskolákban

Jelmezes lovas ünnep a Nemzeti Lovardában

Képek a téli Balatonról

 

Magyar Híradó 210.

1928. február

 

Játszadozó vidrák az Állatkertben

Eljáró bizottság megtekinti az újonnan felállított, kivilágított reklámoszlopokat

Eötvös Zoltán nyerte meg Magyarország 5000 méteres korcsolyabajnokságát

Bánky Vilma világhírű magyar filmművésznő Budapesten

A fascista milícia alapításának ötödik évfordulója Olaszországban

 

Magyar Híradó 211.

1928. március

 

Felvételek a műkorcsolyázó bajnokság győzteseiről

Tető alá került a Magyar Rádió épülete a Főherceg Sándor utcában

Döntetlenül végződött az újpesti futball-derby

Vidáman ünneplik Bátaszéken a farsang utóját

 

Magyar Híradó 212.

1928. március

 

A Faluszövetség első községi kongresszusának megnyitása

Ferencváros–Beogradski Sport Klub labdarúgó-mérkőzése

Ökörfogat szépségverseny a Mándokon megtartott állatkiállításon

Olasz katonai hadgyakorlatok az Alpokban

 

Magyar Híradó 213.

1928. március

 

A tenyészállatvásár átépített és kibővített telepén

Serényen folyik a kő kitermelése a százéves szobi andezit bányában

Megyeren zajlott le Magyarország ez évi mezei futóbajnoki viadala

Március 15-i ünnepségek Kiskunlacházán és Pécsett

 

Magyar Híradó 214.

1928. március

 

Tenyészállatvásár és mezőgazdasági gépkiállítás Budapesten

 

Magyar Híradó 215.

1928. április

 

Dr. G. Arco, a Telefunken Társaság igazgatója a Lakihegyen épülő új rádióállomásnál

Olasz-magyar vívóbajnokság

A Mentőszolgálat új „Minerva” mentőautói

Olasz-magyar labdarúgó-mérkőzés a római Stadion ünnepi megnyitásán

 

Magyar Híradó 216.

1928. április

 

Női kézilabdajáték

Mussolini megtekinti a Róma és Ostia között épülő új autóutat

Cambridge diákatlétáinak küzdelme Budapest főiskolásai ellen

A Szent-Margitszigeti lóvasút utolsó napjai

3000 kilométeres motorkerékpáros túraút résztvevői Budapesten

 

Magyar Híradó 217.

1928. április

 

A Magyar Póló Club lovaspóló mérkőzése a Vérmezőn

Dr. Csathó Ferenc nyugalmazott táblaelnök temetése

Rákosi-díj lefutása az Úrlovasok káposztásmegyeri versenyén

Giuseppe Bottai, olasz államtitkár budapesti előadása a fasizmus szervezeteiről

 

Magyar Híradó 218.

1928. április

 

Előkészületek a Budapesti Nemzetközi Vásárra

Budapesti leventék bravúros akrobata mutatványai

Cseh-magyar válogatott labdarúgó-mérkőzés

Budapest népe az olasz követség előtt tüntet az olasz-magyar barátság mellett

 

Magyar Híradó 219.

1928. május

 

Az új lakihegyi rádióállomás üzembeállítása

Budapesti Nemzetközi Vásár

A Tát-i betonpályán rendezett első motorverseny

 

Magyar Híradó 220.

1928. május

 

Alpár Ignác temetése

Az első fővárosi állatorvosi rendelő

Gyűjtés az országos gyermeknapra

Országos cserkésznapi ünnepségek

Magyar–Osztrák válogatott

 

Magyar Híradó 221.

1928. május

 

Lengyel művészek budapesti reprezentatív kiállítása

Nemzetközi teniszmérkőzés a Cochet-Danet és Kehrling-Pétery párok között

A fasiszta milícia újoncainak avatása Rómában

Az I. honvéd vonatosztag lovasünnepélye

A soproni bányászati és erdészeti főiskola végzett növendékeinek „ballagása”

 

Magyar Híradó 222.

1928. május

 

Hősi emlékünnep a Ludovika Akadémia előtt

Repülősportunk feltámadása a mátyásföldi repülőversenyen

Lord Rothermere fia, Esmond Harmsworth érkezése Budapestre

Polgári leányiskolák sportünnepe

 

Magyar Híradó 223.

1928. május

 

Leventék fogadalomtétele Budafokon

A Pester Lloyd 75 éves jubileuma

Főiskolai evezős-verseny

A Kormányzó Garden Party-ja a budai várkertben

Mr. Esmond Harmsworth átveszi a szegedi egyetemen atyja díszdoktori oklevelét

 

Magyar Híradó 224.

1928. június

 

Református nagygyűlés Budapesten

1200 női és férfi munkásatléta felvonulása a MTE jubiláris versenyén

A kontinens legszebb pólópályája margitszigeti Árpádmezőn

A kölni „Pressa” sajtókiállítás megnyitása

Lovasversenyek Cegléden

 

Magyar Híradó 225.

1928. június

 

A milánói Scala többnapos vendégszereplése Budapesten

A Tiszántúli Automobil Club nyíregyházi versenye

A mogyoródi Egészségház felavatása

10.000 mezei munkás tüntetése Rómában Mussolini és az olasz kormány mellett

Meghalt Kossuth Lajos utolsó katonája a 97 éves Lebó István negyvennyolcas honvéd

 

Magyar Híradó 226.

1928. június

 

Monitorok tisztelgő felvonulása a Dunán a Kormányzó hatvanadik születésnapján

XII. Károly svéd király emléktáblájának avatása a Váci utcai leánygimnáziumon

A VIII. magyar lovas derby

Nyári szórakozások az Angolparkban

Budapest-Berlin vízipóló mérkőzés

A debreceni „Országos lovasnapok”

 

Magyar Híradó 227.

1928. június

 

Vitézavatás

Kutyakiállítás a Tattersaalban

A Csillaghegyi Árpád strandfürdő, a budapesti közönség kedvelt szórakozóhelye

Keszthelyi végzett gazdászok sárgulása

Bécs–Berlin–Budapest nagyregatta evezős-mérkőzés

 

Magyar Híradó 228.

1928. július

 

Butler Wright követ beszéde a budapesti Washington-ünnepen

Az amsterdami olimpiára készülő magyar ökölvívók

Mussolini megtekinti Ferrarin és Del Prete, világrekorderek gépét

A Ludovika Akadémia évzáró sportünnepe

Az 1848-as honvédsereg felvonulása tábornokai élén.

Az új koronaőr, Károlyi Gyula gróf eskütétele

 

Magyar Híradó 229.

1928. július

 

Befejezés előtt áll a Sándor utcában épülő új Rádió Stúdió

Dürer centenárium Gyulán

Elhagyott fácán- és fogolytojások kikeltetése a mezőhegyesi uradalomban

Az Első Magyar Általános Biztosító Vígadó téri palotájának égése

 

Magyar Híradó 230.

1928. július

 

Országos Atlétikai bajnokság

Motoros halászat a Balatonon

 

Magyar Híradó 231.

1928. július

 

A budapesti leventék évzáró sportünnepe

A Magyar Úszószövetség bajnoki versenye

A német óceánrepülők Budapesten

 

Magyar Híradó 232.

1928. július

 

Új sport a vízisí

A bécsi Schubert dalosünnepekről 2500 német dalos látogatott el Budapestre

A párisi „Magyar ház” alapkőletételi ünnepe

Fejlődésnek indult a vízi élet Budapest környékén

 

Magyar Híradó 233.

1928. augusztus

 

A dunavidéki szabadevezősök versenye

A napilapok kirakataiban megjelenő legfrissebb olimpiai eredmények

Velence vendégül látta a hazánkban élő olasz szülők diákfiait

Vigyázó Ferenc gróf emléke, és a vácrátóti Vigyázó kastély és park

Aratás

 

Magyar Híradó 234.

1928. augusztus

 

A Margitszigeten augusztus 15-én megnyíló a Film és Mozikiállítás előkészületei

A milano-budapesti túraversenyben résztvevő olasz motorkerékpárosok Budapesten

Harminc különböző szántógép a pusztaújkúti országos szántógép-bemutatón

Keresztes Lajos olimpiai bajnokot és birkózó társai hazaérkezése Amszterdamból

Balatoni kultúrnap és az újonnan készült tihanyi országút megnyitása, Balatonátúszás

 

Magyar Híradó 235.

1928. augusztus

 

Az első magyar mozi és filmkiállítás megnyitása

Előkészületek a munkásvédelmi, balesetügyi és kuruzsláselleni kiállításra

Amerikai magyarok fogadtatása

A Szent – Jobb körmenet

Népünnep és Kinizsi-verseny a Gellért-hegyen

Újfajta reklámcsoda az „égre írás” repülőgéppel

A magyar anyák első nemzeti ünnepe a sokgyermekes családok számára

 

Magyar Híradó 236.

1928. augusztus

 

Károly király emlékünnep Tihanyban

Az MTK jubiláris nemzetközi úszóversenye

Mezőgazdasági munkaverseny a „Faluszövetség” kapuvári kiállításán

 

Magyar Híradó 237.

1928. szeptember

 

Országos Mezőgazdasági és ipari kiállítás Szombathelyen

A társadalombiztosítási egészségügyi múzeum felavatása

A mohácsi vész gellérthegyi emléktáblájának leleplezése

Terstyánszky világbajnok fogadtatása

Magyar–Osztrák válogatott ökölvívás

 

Magyar Híradó 238.

1928. szeptember

 

Lord Rothermere, a Szabadságtéri emlékműre küldött babérkoszorúja

Magyar-német teniszmérkőzés

Változások a Bethlen kormányban. Új pénzügyminiszter és honvédelmi államtitkár

Az Országos Társadalombiztosító Intézet tanonc és munkás gyermeknyaraltató telepe

Atlétikai versenyek Budapesten

A Sportlövő Club tökéletesen felszerelt új lövöldéje a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 239.

1928. szeptember

 

Pestvármegye tűzoltóinak versenye Kispesten

A „Faluszövetség” Tolnatamásiban rendezett kiállítása

Harmadik magyar-olasz atlétikai viadal

Mezőhegyesen készül „Magyar Rapszódia” című UFA-film

A bécsi Admira és a Ferencváros közötti közép-európai labdarúgó kupamérközés

 

Magyar Híradó 240.

1928. szeptember

 

Az osztrák Touring Club tagjai Budapestről balatoni kirándulásra indulnak

A Siesta Szanatórium nemzetközi sakkversenye

A bánhidai villamos erőmű építése

Nurmi, a finn „csodafutó” Budapesten

 

Magyar Híradó 241.

1928. október

 

A MAC jánoshegyi motorkerékpár-versenye

Babakorzó Magyaróváron, a Faluszövetség által rendezett kiállításon

A Hungária Neptun és Nemzeti evezősegyletek évzáró háziversenye

Olasz vallási szertartás az Adrián, a „tengerszentelés”

Őszi futballderby, melyet a Hungária nyert meg

 

Magyar Híradó 242.

1928. október

 

A vértanúk emlékezete október 6-án

Az Újság „Vidékre Budapest!” akciójának első kirándulása Kecskemétre

A honvédség őszi gyakorlatai Eger környékén

 

Magyar Híradó 243.

1928. október

 

A budapesti I. honvéd gyalogezred bajtársi szövetségének tízéves emlékünnepe

Munkaverseny Barcson

Bihari János szobrának leleplezése a Margitszigeten

A margitszigeti őszi lovas mérkőzések

A soproni népszavazás emlékére emelt Hűség Kapujának felavatása

 

Magyar Híradó 244.

1928. október

 

Vágó Pál festőművész, az utolsó jász kapitány fiának temetése Jászapátiban

A törökszentmiklósi hősi halottak emlékművének leleplezése

Egy készülő magyar film felvételi munkálatai

„Magyar Hét”– országos mozgalom a hazai termelés fokozására

Az első országos leventeversenyek Budapesten

 

Magyar Híradó 245.

1928. október

 

Az irodalmi és művészeti kongresszus megnyitása

Ferencváros-Rapid (Bécs) labdarúgó-mérkőzés

A legnagyobb méretű Duna-kikötő, a csepeli kereskedelmi kikötő megnyitása

A Királyi Magyar Automobil Club IX. svábhegyi versenye

Közép-Európa legmodernebb hírszolgálati székháza, az MTI felavatása

 

Magyar Híradó 246.

1928. november

 

Hősi halott rendőrtisztek és rendőrök emlékműve a Mosonyi utcai laktanyában

Plakát és röpcédula a „Takarékossági nap” szolgálatában

A dunai rendőri mentőőrség gyakorlatozása

A kehidai, Deák Ferencről elnevezett földműves iskola felavatása

Tüntető felvonulás a „Magyar Hét” sikere érdekében

Nyugat-Magyarország gyászünnepe Magyaróváron

 

Magyar Híradó 247.

1928. november

 

Kispest város 717 hősi halottjának emlékműve

Görög politikusok megtekintik a legnagyobb magyar kozmetikai gyártelepet

Mussolini látogatása a Fernesiani olasz testnevelési főiskolán

A kormányzó az Operaház erkélyéről szemléli a magyar ipar felvonulását

Budapestről indult el a világ legelső rádióvonat-szerelvénye

 

Magyar Híradó 248.

1928. november

 

Az első telefonbeszélgetés Budapest és Washington között

A Hősök téri „Hősök kövének” kövének szállítása a budakalászi bányából

A Nemzeti Lovarda Hubertus-ünnepi lovaglása

A milánói Scala együttese Budapesten

Albrecht királyi herceg látogatása Lillafüreden

 

Magyar Híradó 249.

1928. november

 

Az egri bástyafalak, Gárdonyi sírja

Budapest legújabb és művészileg újjáalakított áruházának ünnepélyes megnyitása

Puli-terelés egy mezőgazdasági munkaversenyen

A Szent Ferenc rend 700 éves jubileuma Esztergomban

Revíziós gyűlés Budafokon

Jéghoki tréning az 1929. évi Európa-bajnokságra

 

Magyar Híradó 250.

1928. december

 

A Múzeumkert virágai napsugaras késő őszi délelőttön

Az MTK 10 kilométeres országos ötöscsapat-versenye a Népligetben

A világháborúban elesett nyíregyházi hősök emlékszobrának leleplezése

Hungária-Bocskay labdarúgó-mérkőzés Debrecenben

Képek Debrecenről, a hajdúk fővárosából

 

Magyar Híradó 251.

1928. december

 

Rekviem a volt 32-es budapesti háziezred elesett hősei emlékére

Tanulmányi szemle a Műegyetem Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetében

Madárleső pók, amely egy Indiából származó banánszállítmánnyal került Budapestre

Serédi hercegprímás megáldja a közadakozásból emelt csillaghegyi templomot

A m. kir. 1. honvéd utász-zászlóalj robbantó gyakorlatai

Országos fajbaromfi kiállítás

 

Magyar Híradó 252.

1928. december

 

Bem apó emléktáblájának megkoszorúzása

A Gabona- és Lisztkísérleti állomás felavatása

Karácsonyfavásár a Duna-parton

Új utcai automata-telefon állomások átadása a közforgalomnak

Az Etna tűzhányó kitörése

 

Magyar Híradó 253.

1928. december

 

A helyreállított Fessler szobrok visszahelyezése a Szent István Bazilikán

2200 fővárosi gyermeket ruháztak fel karácsony ünnepén

Kegyeletes ünnep a volt budapesti 41. honvéd hadosztály hősi halottai emlékére

Az Etna pusztítása a messina-cataniai vonal kiürített vasútállomásán – Mascaliban

Ferencváros-Bocskay labdarúgó-mérkőzés

Válogatják a szerencsemalacokat a víg budapesti Szilveszterre

 

Magyar Híradó 254.

1928. december

 

A Szőregi bronzkori temető ásatásai

 

Magyar Híradó 255.

1929. január

 

Téli tárlat a Műcsarnokban

A KMAC téli megbízhatósági motorkerékpár-versenye

A Magyar Kanáritenyésztők Országos Egyesületének kiállítása

A budapesti államrendőrség díszmenete Serédi bíboros-hercegprímás előtt

Vaddisznóvadászat a gödöllői koronauradalomban

 

Magyar Híradó 256.

1929. január

 

Csizmát vásárló gazda a mezőtúri vásáron

Új lóistálló épült az 1929. évi tenyészállatvásáron

Simon Böske „Miss Hungaria”

Szcitovszky Béla belügyminiszter megnyitja a tűzoltóképző tanfolyamot

Jéghokki mérkőzés, Wiener B. V. – BKE

Téli sportélet a budai hegyekben

 

Magyar Híradó 257.

1929. január

 

Charlotte a new-yorki jégaréna királynője a városligeti műjégpályán

Szánügető versennyel fejeződött be az őszi ügető-meeting

A városmajori egyházközség Te Deumot tartott híveinek

Ezüstróka tenyésztőtelep Észak-Olaszországban

Asztalitenisz világbajnokságok Budapesten

 

Magyar Híradó 258.

1929. január

 

Hósöprőgépekkel biztosítják a fővárosban a villamosok zavartalan forgalmát

Mesterséges téli etetők és fészkek készítése hasznos madarak védelmében

A Budapesti Korcsolyázó Egylet nemzetközi versenyei

Téli képek a Bükkről és Lillafüredről

 

Magyar Híradó 259.

1929. február

 

A befagyott Duna

Téli élet a Svábhegyen

Apponyi Albert gróf az OMGE örökös tiszteletbeli elnöke

Hennie Sonja a Műjégpályán

 

Magyar Híradó 260.

1929. február

 

A mezőhegyesi ménesbirtokon készülnek az Országos Mezőgazdasági Kiállításra

A magyar-francia válogatott labdarúgó-mérkőzésre 20 fokos hidegben folyik a tréning

Zsitvay Tibor az új igazságügy miniszter

A Pátria Club „Régi Magyarország” bálja a Vígadóban

 

Magyar Híradó 261.

1929. február

 

Gyorskorcsolyázó bajnoki versenyek a városligeti Műjégen

Az MTK atlétáinak téli előtréningje

Újpest – Nemzeti labdarúgó-mérkőzés

A készülő „Mária nővér” című film felvételi munkálatai a Hunnia Filmgyárban

Téli sportok a premontrei tanítórend gödöllői új gimnáziumában

A hófúvások által megbénított vasúti forgalom helyreállítása a MÁV vonalain

 

Magyar Híradó 262.

1929. február

 

Az MTK kezdő és junior mezei futóversenyei

A rendkívül szigorú tél nagy pusztítást okozott az állatkert fókaállományában

Dohánybeváltás a kőbányai hivatalban

Állami segítség Budapest fagyoskodó szegényeinek

Behavazott vasútvonalak szabaddá tétele a Balaton-parti vonalon

 

Magyar Híradó 263.

1929. február

 

A francia „Avantgarde” művészcsoport kiállítása a Nemzeti Szalonban

Hómezők és jégvágás a befagyott Dunán

Az MSK szezonzáró síversenye

Fogolybefogás hálóval Eszterházán

 

Magyar Híradó 264.

1929. március

 

Budapest Székesfőváros tisztviselőinek balatonkenesei új üdülőtelepe

Sajtóbemutató a Térképészeti Intézetben

Thomka emlékverseny

Ferencváros–WAC 3:1

Szántalppal felszerelt sportrepülőgép felszállása

 

Magyar Híradó 265.

1929. március

 

Tenyészállatvásár

Árvíz Rákosszentmihályon

Miss Európa fogadtatása Budapesten

Kibővítik és építik a tavaszi vásárra az Iparcsarnokot

Március 15.-i ünnepségek

 

Magyar Híradó 266.

1929. március

 

Tűzkatasztrófa pusztítása a Józsefvárosi pályaudvaron

Árvízveszedelem fenyegetett a Nagymaros–Újpesti Duna-szakaszon

Országos Mezőgazdasági Kiállítás- és Vásár

 

Magyar Híradó 267.

1929. április

 

Megjöttek a fóti református templom buzogányán 6 év óta fészkelő gólyák

Országzászlóval felvonult feltámadási körmenet a Szabadság-téri emlékműnél

A budapesti rendőrség díszmenete New York volt rendőrfőnöke előtt

A prágai Sparta és az Újpest közötti labdarúgó-mérkőzés

Mistinguette, világhírű párizsi revüsztár Budapesten

Húsvéti locsolás a matyók fővárosában, Mezőkövesden

 

Magyar Híradó 268.

1929. április

 

Farkaskölykök avatása

Hősök emlékműve kőszállítása

Holland tudósok látogatása a Hortobágyon

Teniszverseny Budapest–Cambridge között 4:2

 

Magyar Híradó 269.

1929. április

 

Tavaszi munkák az Alföldön

Falusi „Népház” avatása Jászladányban

Harangszentelés Csillaghegyen

A Nemzetközi Vásár kiépítésének előkészítő munkálatai a városligeti Iparcsarnokban

Tavasz az Állatkertben

30 kilométeres gyaloglóverseny

 

Magyar Híradó 270.

1929. április

 

A MAC csapatának első tréningje a Dunán

15 km-es futóbajnokság

Az Állatkert tapsoló medvéi

A Rákosi-díj 1929-ben

Nikolényi Dezső rendőrfogalmazó temetése

 

Magyar Híradó 271.

1929. május

 

Előkészületek a Nemzetközi Vásárra

Hász Istvánt tábori püspökké szentelték Győrött

Hadviselt alpesi vadászok nagygyűlése Rómában

Ferencváros – Hungária 2:2

Műegyetemi sportrepülőgép gyártás és gépbemutató

Gyephokibajnokság MHC – MAC 3:2

 

Magyar Híradó 272.

1929. május

 

Tejuzsonna a fővárosi iskolákban

A KMAC nemzetközi Tourist Trophy motorversenye

A Nemzetközi Vásár megnyitása

Mussolini külügyi államtitkára, Grandi Budapesten

 

Magyar Híradó 273.

1929. május

 

A Testnevelési Főiskola testnevelési bemutatója és sportnapja Békéscsabán

A Magyar Könyvhét író- és művészvezérkarának értekezlete

A Magyar Lovaregylet 33. Millenniumi díjának lefutása

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egylet ünnepsége a Margitszigeten

A Budapesti Nemzetközi Vásár sikere

Az evezőssport népszerűsítése érdekében rendezett evezős felvonulás a Dunán

A kőrösladányi hősök emlékszobrának felavatása

 

Magyar Híradó 274.

1929. május

 

„Magyar Könyvhét” 1929.

A premontrei gimnáziumok hősi halottainak emlékműve, a rend új gödöllői otthonában

A BBTE 70 éves jubileuma

Vitézi zászlószentelés és telekbeiktatás Szolnokon

Hölgyek gátversenye élőgalamb rablással, a főiskolai lovasbemutató ünnepen

Monti Sándor-emlékünnep

Ötödször nyerte meg a Ludovika kitűnő csapata a főiskolai nyolcevezős versenyt

 

Magyar Híradó 275.

1929. május

 

Garden party a Budai Várban

Régi rendszerű gépkocsi világkörüli útján

Hősök emlékkövének leleplezése a Hősök terén

 

Magyar Híradó 276.

1929. június

 

Keresztes Lajos birkózó világbajnok esküvője

Az olasz parlament új ülésszakának megnyitása

„Az úrvezető” által rendezett autó szépségverseny a Margitszigeten

Állathangok a rádióban. A magyar rádió főpróbája az állatkerti helyszíni közvetítés előtt

A magyarországi országos lovasünnepekre érkezett finn távlovaglók

Az 1929. évi európai katonatiszti vívóbajnoki versenyek Budapesten

 

Magyar Híradó 277.

1929. június

 

Tiltakozó nagygyűlés a Szabadságtéren Trianon kilencedik évfordulóján

Országos lovasünnep ötszáz lovas részvételével

A „Magyar Igazság Kútjának” ünnepi felavatása

Budapesti nagyregatta

Holland-magyar Davis-Cup teniszverseny a Margitszigeten

 

Magyar Híradó 278.

1929. június

 

A Magyaróvári Gazdasági Akadémia Atlétikai Clubjának jubiláris ünnepe

Az állatkert legfiatalabb „csecsemője”, a minap született kis víziló és anyja

Mussolini és vezérkara Rómában, a fasiszta újoncok szemléjén

Előkészületek a római Szent Péter templom kivilágítására

A Hunnia Csónakázó Egyesület új nyolcas hajójának keresztelő ünnepsége

Vitézavatás, 1929.

 

Magyar Híradó 279.

1929. június

 

Terstyánszky Ödön, a kardvívás magyar világbajnokának temetése

Hősi halotti emlékmű leleplezése Budapesten, a Pálffy-laktanyában

A Székesfővárosi Levente Uszoda ünnepi felavatása

Országos atlétikai leventebajnokságok

A magyar lovasderby

 

Magyar Híradó 280.

1929. július

 

Bem apó hamvainak ravatala a Nemzeti Múzeumban

„Királydíj” automobilverseny Rómában

A villamos üzemre átalakított svábhegyi fogaskerekű vasút első útja

A Magyar Dalosszövetség XXII. országos dalosversenye Debrecenben

 

Magyar Híradó 281.

1929. július

 

A debreceni, kassai és kolozsvári gazdasági akadémiák hősi halottainak közös emlékműve

A boldoggá avatott Don Bozsé tiszteletére rendezett körmenet Torinóban

Atlétikai bajnoki viadal a Beszkárt új sporttelepén

Gyermeknyaraltatás a Bakonyban

Amerikai egyesületeket a magyarok budapesti világkongresszusán

A Hungária Evezős Egyesület kitűnő csapata

 

Magyar Híradó 282.

1929. július

 

Felállították Rómában Jézus Szent-Szíve szobrát

Országos iparművészeti és háziipari kiállítás az Iparművészeti Múzeumban

Kairó válogatott labdarúgó csapata 3:1 arányú veresége Budapesten

A Dopolavoro 60 tagú zenekarának hangversenye a Petőfi-téren

Aratás az Alföldön

A városligeti „Grand Prix” motorkerékpár-verseny

 

Magyar Híradó 283.

1929. július

 

Állatkertünk legújabb szerzeménye egy fiatal afrikai orrszarvú

Érdemkereszt Sztankovics János keszthelyi gazdasági akadémiai igazgatónak

Győzött a magyar vízipóló válogatott a csehek ellen

A „Háry János” daljáték rádióközvetítése Csákvárról, földműves szereplőkkel

 

Magyar Híradó 284.

1929. augusztus

 

Harkányi termál gyógyfürdő

Rómába szállítják a Mussolini Fórum gigantikus márványtömbjét

Berlin és Budapest atlétáinak izgalmas küzdelme

A Stefánia Szövetség gyermekszépségversenye Pakson

 

Magyar Híradó 285.

1929. augusztus

 

Sebestyén Imre, a 4 éves pécsi zenei tehetség

Aratóünnep rádióközvetítése a Fehérmegyei Csákvár községből

Eszperantó kongresszus Budapesten

Magyar úszóbajnoki verseny

 

Magyar Híradó 286.

1929. augusztus

 

A Budapest-Németország közötti 1240 km-es versenyen 15.000 postagalamb vett részt

Az európai körrepülés résztvevői Budapesten, a Mátyásföldi repülőtéren

Győztek válogatott ökölvívóink az olaszok ellen

Szikes területek termővé tétele a Túr folyó magyar szakaszának szabályozása által

 

Magyar Híradó 287.

1929. augusztus

 

Felavatták a Rothermere-Rákosi revíziós lobogót

Az egyik Andrássy-úti bérpalotában keletkezett tűz elfojtása

Diákkongresszus megnyitása Mezőkövesden

Magyar cserkészek a birkenheade-i jamboreen

Hatos vízipóló-torna a Császárfürdőben

Győztünk Németország ellen a 4x200 m-es stafétában

 

Magyar Híradó 288.

1929. augusztus

 

Szent István-nap rendezvényei Budapesten

Nemzetközi hatórás páros kerékpárversenyt a Millenáris pályán

Hévízfürdő rádiumtartalmú iszapfürdője

Magyarok Világkongresszusa megnyitása a Múzeumkertben

Csepel hősi emlékművének leleplezése

 

Magyar Híradó 289.

1929. szeptember

 

Gorodoki nagy lovasroham huszár-emlékművének leleplezése

A Somogy vármegyei Gazdasági Egyesület fennállásának 70. évfordulója

A szentendrei sziget alsó csúcsától rendezett úszó-folyambajnokság

A vármegye és város új közkórházának felavatása Szombathelyen

Magyar cserkészek Londonban, a Szent István-napi misén

 

Magyar Híradó 290.

1929. szeptember

 

A német orvos kongresszus hódolata Semmelweis emlékének

Az Országos Társadalombiztosító Intézet visegrádi „Horthy” tanoncüdülő-telepe

A padovai automobil és motorkerékpár klub résztvevői áthaladnak az Erzsébet-hídon

A Ferencváros labdarugó csapata hazaérkezik dél-amerikai útjáról

Képek a K.M.A.C. Balaton-Mátrai túraútjáról

Felvonulás az ópusztaszeri Árpád-emlékműhöz

 

Magyar Híradó 291.

1929. szeptember

 

Bérmálás Szentendrén Serédi Jusztinián hercegprímás vezetésével

Hazaérkezett európai körútjáról Bánhidy Antal sportrepülő

Felavatták a ciszterciták új budapesti mintaszerűen berendezett főgimnáziumát

Kehrling Béla és a cseh Menzel férfi egyes teniszbajnoki mérkőzése

A visegrádi kincstári erdőségben élnek az európai bölények utolsó példányai

Az Argentína Köztársaság számára épített cirkáló vízrebocsátása Livornóban

 

Magyar Híradó 292.

1929. szeptember

 

A honvédség első őszi hadgyakorlata a Dunántúlon

 

Magyar Híradó 293.

1929. október

 

Új híd kipróbálása Szicíliában

Az állatkerti tó trópusi madarai az őszi verőfényben

Magyar katolikus zarándoklat Pannonhalmára

A KMAC X. svábhegyi versenye

 

Magyar Híradó 294.

1929. október

 

Október 6-i kegyeleti staféta a Vérmezőről a Ludovikához

Venizelosz görög miniszterelnök távozik Walkó Lajos külügyminiszter reggelijéről

A kártevők elleni szakszerű védekezés a Recsk-Parádi gyümölcsben

Magyarország-Ausztria labdarúgó-mérkőzés

A makói hősi emlékszobor leleplezése

 

Magyar Híradó 295.

1929. október

 

Magyar Marathoni futó-bajnokság

Dán újságírók megkoszorúzzák Budapesten a névtelen hősök síremlékét

A svábhegyi magyar golfbajnokságok küzdelmei

Vitéz Gömbös Gyula, az új honvédelmi miniszter az eskütétel után

A Nemzeti Lovarda Egylet háromnapos őszi lovasmérkőzése

Víg szüreti mulatságot közvetít a rádió a kies fekvésű pécsi Mecsekaljáról

 

Magyar Híradó 296.

1929. október

 

Itália legnagyobb pályaudvarának építése Milánóban

Víg életet élnek a tengeri társasutazásukon résztvevő olasz avantgardisták

A Kormányzó látogatása a kisterenyei bányásztelepen

Szeged tűzoltóságának 50 éves jubileuma

Ferencváros–Hungária

A Kormányzó átadja a forgalomnak a tiszaugi új Tisza-hidat

 

Magyar Híradó 297.

1929. október

 

Az Egységespárt küldöttségének kegyelete nagyatádi Szabó István emlékezetének

A Soproni Zeneegyesület 100 esztendős jubileuma

A Katolikus nagygyűlés körmenete

A lecsapolt Nemi tóban fekvő 2000 éves császári gályák

Súlyos baleset érte ifj. Horthy Miklóst

Vadászverseny a megyeri pályán

A belügyminiszter átadja a rendőrlegénységnek a kormányzó kitüntetéseit

 

Magyar Híradó 298.

1929. november

 

Virágvásár a Duna-parton

Az olasz trónörökös felavatja Bassanoban a háború hősi halottainak közös temetőjét

A TTC első magyar autópályaversenye és motorosderbyje

Takarékosságra nevelik a legfiatalabb nemzedéket

Újpest-Slaviát közép-európai kupamérkőzése

A berlini magyar borház megnyitása

 

Magyar Híradó 299.

1929. november

 

Úszóedzések az egri melegvizű uszodában

A fasiszta Dopolavoro munkás-szervezet évzáró sportünnepe a római Stadionban

Órákig tomboló tüzet fojtott el a tűzoltók egy Károly-körúti hatalmas bérpalotán

Nürnbergi vendégek a budapesti „Nürnbergi Hét”-en

Ferencváros – Újpest labdarúgó-mérkőzés

Országos ünnepségsorozat Bethlen Gábor halálának 300-ik évfordulóján

 

Magyar Híradó 300.

1929. november

 

A „Virágos Budapest – Virágos Magyarország” virágkiállítása

A legszebb stílussal ugró, magyar tenyésztésű dobermannok reggeli gyakorlata

Umberto olasz trónörökös fogadtatása Rómában

Munkásatléták küzdelme a „Munkás-vándordíj”-ért

Művészi kézimunkák a protestáns nők nőimunka-kiállításán

Esterházy László herceg esküvője Erdődy Marietta grófnővel

A kivilágított Jánoshegyi kilátó és a budai Duna-part éjszakai pompája

 

Magyar Híradó 301.

1929. november

 

Giuliano Balbino olasz nemzetnevelésügyi miniszter látogatása Budapesten

Zajti Ferenc tanár kiállítása az Iparművészeti Múzeumban, a hun-szkíta kapcsolatokról

Ifj. Horthy Miklós egyhónapi ápolás után teljesen gyógyultan hagyja el a szanatóriumot

A Marcia su Roma hetedik évfordulóján Mussolini beszédet mond a Piazza Venezián

A Nemzeti Lovarda és a budapesti huszárezred őszi Hubertus lovaglása

Mozgalmas élet a B.K.E. újból megnyílt városligeti műjégpályáján

 

Magyar Híradó 302.

1929. december

 

Balbino Giuliano olasz miniszter megkoszorúzza a névtelen hősök emlékművét

Befejezték a Túr folyó szabályozását

Női athléták őszi tréningje

A TESZ Ipar és Mezőgazdaság-pártoló Szakosztályának „Magyar Áru”-mozgalma

Testvérpárok kettős lakodalma Mezőkövesden

Gazzera hadügyminiszter díszszemlét tart a római helyőrség csapatai felett

 

Magyar Híradó 303.

1929. december

 

Dohna-Schlodien, a legendás német „Möve” segédcirkáló volt parancsnoka Budapesten

Requiem a volt budapesti 32-es háziezred hősi halottai emlékére

Felavatták a Horthy Miklósné nevét viselő székesfővárosi két új gyermekotthont

Az utolsó őszi bajnoki labdarugó-mérkőzés Pécsett

A Mackensen tábornagy nevét viselő székesfehérvári huszárezred emlékszobra

A TESZ jubiláris díszközgyűlése a Vígadóban

Képek a VI. nemzetközi baromfi kiállításról

 

Magyar Híradó 304.

1929. december

 

A csákvári operajátszó földművesek a Kamara Színházban

 Tatabánya-Újtelepen emelt bányásztemplom beszentelése

Nagyarányú prehisztorikus telepre bukkantak Trentinoban

Őszi vadászatok József királyi herceg bánkúti birtokán

Karácsonyi hangulatkép a pesti Duna-parton

Gyermekek a Múzeumkertben

 

Magyar Híradó 305.

1929. december

 

Boromisza Tibor festőművész tárlata a Nemzeti Szalon karácsonyi kiállításán

Kicserélték a sárvári Rába-hidat

Felavatták Sopronban a Rothermere lord tiszteletére emelt revíziós emlékművet

Móricz Zsigmond író dolgozószobájában, Vaszary Piri, „Légy jó mindhalálig” főszereplője

Megérkezett Rómába az a monolit-obeliszk, melyet a Mussolini-forumon állítanak fel

Egyre népszerűbb a motornélküli repülés, melyet a MOVE karolt fel elsőnek

Betlehemesek

 

Magyar Híradó 306.

1929. december

 

Új ásatások Aquincumban

A kiskunhalasi híres csipkekészítő műhely

Hatalmas új hajóépítő medence Genovában

Közép-Európa legnagyobb halgazdasága a Hortobágyon van

 

Magyar Híradó 307.

1929. december

 

Vasúti szerencsétlenség a Keleti pályaudvaron

„Miss Európa”, Simon Böske férjével a polgári esküvő után

Iparosok felvonulása Szegeden az új ipartestületi székház ünnepi felavatására

Lassított felvétel a magyar műkorcsolyázó-gárda gyakorlatairól

Az olasz királyi pár első látogatása a Vatikánban a pápaság és az olasz állam kibékülése után

 

Magyar Híradó 308.

1930. január

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 309.

1930. január

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 310.

1930. január

 

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás telepén folyó előkészületek

A BSE téli megbízhatósági motorkerékpár-versenye

Falfűrészeléssel szárítják ki a talajvíztől nedves épületeket

Itália népe színpompás felvonulásban hódol az ifjú trónörököspár előtt

A Magyar Turista Egyesület síversenye Dobogókőn

 

Magyar Híradó 311.

1930. január

 

A BKE 1000 méteres gyorskorcsolyázó versenye a városligeti műjégpályán

Vízrebocsátják az olasz haditengerészet egyik új búvárhajóját

Ókori építkezésekre emlékeztetnek a fertőrákosi kőbánya vájatai

Mario Arlotta az új budapesti olasz követ átnyújtotta kormánya megbízólevelét  

Dobogókőn a kevés hó az enyhe télben is lehetővé tette a síelést

 

Magyar Híradó 312.

1930. február

 

Veszedelmes tűz pusztítása az egyik Báthory-utcai négyemeletes bérpalota tetején

Erős küzdelmek az idei magyar gyorskorcsolyázó bajnoki versenyeken

A tatai Eszterházy-uradalom előkészületei az Országos Mezőgazdasági Kiállításra.

 

Magyar Híradó 313.

1930. február

 

Motorkerékpáros labdarúgó mérkőzés az appiói motorversenypályán, Olaszországban

A Nemzeti Szalonban rendezett első amerikai művészeti kiállítás

Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra felküldendő kiállítási anyag kiválasztása

A Galyatetőn rendezte a Magyar Sí Szövetség idei bajnoki versenyeit

 

Magyar Híradó 314.

1930. február

 

Ady Endre síremléke, Csorba Géza szobrászművész alkotása

A Fehérvári úti rendőrlakótelepen épült közbiztonsági rádióállomás átadása

A Kormányzó által nászajándékul küldött négyesfogat átadása az olasz trónörökösnek

A Magyar Cserkész Szövetség svábhegyi országos síversenye

Radics Béla, a váratlanul elhunyt híres cigányprímás temetése

40 város kiküldöttje vett részt Békéscsabán a vidéki városok országos értekezletén

Magyarország páros műkorcsolyázó-bajnoksága

 

Magyar Híradó 315.

1930. március

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 316.

1930. február

 

Országos gazdanap Kiskunhalason

A híres farsangvégi álarcos felvonulás az olaszországi Viareggióban

Szegeden készül a most forgalomba került egyiptomi cigaretta, a „Pharao” és „Cleopatra”

Magyar díszruhás lovas karusszel a Nemzeti Lovardában

Mario Arlotta olasz követ adta át a Kormányzónak az olasz király Annunziata-rendjét

 

Magyar Híradó 317.

1930. március

 

Az Országos Mezőgazdasági Kiállításra érkező tenyészállatok és gépek kirakása

A háborgó Etna

Ötezer ember kísérte el utolsó útjára Fráter Lórántot, a nagynevű magyar dalköltőt

A fedett uszoda építkezésének megnyitása.

Március 15-i ünnepségek Hódmezővásárhelyen

A Székesfőváros és a vidéki törvényhatóságok hódoló küldöttségei a Kormányzó előtt

 

Magyar Híradó 318.

1930. március

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 319.

1930. március

 

Az adriai tengerben élő húsevő „Homoki százszorszép” az állatkert akváriumában

Acerbo báró olasz földművelésügyi miniszter megkoszorúzza a Hősök Emlékművét

Szörnyű tűzkatasztrófa pusztítása az egyik József-körúti bérpalota tetején

Mussolini útnak indít Rómából egy olasz propagandakörútra küldött automobil-osztagot

Lovas gyakorlatok a rákosi katonai gyakorlótéren

 

Magyar Híradó 320.

1930. április

 

Gyermeksereg tavaszi verőfényben, a Gellérthegy egyik játszóterén

Szilvay Kornél tűzoltófőtiszt találmányának, az egyetemes tűzoltó járműnek bemutatása

Gulielmo Marconi drótnélküli távíró-kísérlete

Újpest-Bocskay labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 321.

1930. április

 

A „Budai Sakkozó Társaság” csapata dr. Szávay Zoltán csapatkapitánnyal

A 25 éves fennállását ünneplő „Budapesti Nemzetközi Vásár” előkészületei

Képek a BSE városligeti „Grand Prix” nemzetközi motorkerékpár-versenyéről

József királyi herceg megkoszorúzza Rómában az olasz Ismeretlen Katona emlékét

A Bem József I. Honvéd lovas tüzérhadosztály gyakorlatai a rákosi gyakorlótéren

 

Magyar Híradó 322.

1930. április

 

Képek a római állatkertből

Az Országos Gyermekvédő Liga gyűjt az általa fenntartott intézmények javára

Ferencváros-Hungária labdarúgó-mérkőzés

A Nemzetközi Vásár négy világrészben fejt ki propagandát a magyar ipar érdekében

Megindult az első belföldi utasszállító repülőgépjárat Budapest–Pécs–Kaposvár között

Letették a tisztviselőtelepi református „Emlékezet” templom alapkövét

 

Magyar Híradó 323.

1930. május

 

Utolsó előkészületek a jubiláris nemzetközi vásárra

Turati, a fasiszta párt titkára szemlét tart a livornoi tengerészeti akadémián

A Bazilika új harangóriásának, a „Szent Imre – Hősök harangjá”-nak felszentelése

Átadták rendeltetésének az MTK új teniszsporttelepét

A kecskeméti temetőben hatalmas új síremléket állítottak a 100 éve elhunyt Katona Józsefnek

 

Magyar Híradó 324.

1930. május

 

Jó szívvel adakozott a főváros közönsége a Gyermeknapon

Magyar – Japán Davis Cup teniszmérkőzés

A jubiláris Budapesti Nemzetközi Vásár ünnepélyes megnyitása a Városligetben

Mussolini Edda és Ciano gróf esküvője Rómában

Kétszáz evezős és motoros csónak tisztelgő felvonulása a Kormányzó előtt

 

Magyar Híradó 325.

1930. május

 

A „Magyarság” olvasótáborának hajókirándulása Esztergomba

Legnevesebb íróink és művészeink a Magyar Könyvnapon

Az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség a Nemzetközi Vásáron

Az ünnepi keretek közt lefolyt Európa-kupadöntő magyar-olasz mérkőzést

A Budapestre érkezett olasz autósok megkoszorúzzák a Hősök emlékművét

 

Magyar Híradó 326.

1930. május

 

A lipótvárosi Bazilika új harangját felvonják a toronyba

A máriabesnyői férfi zarándoklat megnyitója az országos Szent Imre ünnepségeknek

A MAFC atlétikai versenye

Hazatért északi útjáról Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter

A Nemzeti Lovarda háromnapos országos lovasmérkőzése a Tenyészállatvásár-telepen

A kormányzói család 5 órai teája a budai várkertben

 

Magyar Híradó 327.

1930. június

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 328.

1930. június

 

A magyar nóta ünnepe – Radics Béla síremléke javára

A szerzők és zeneszerzők világszövetségének budapesti kongresszusa előkészületei

A Testnevelési Főiskola bemutatója a Beszkárt pályán

A Monori magtenyésztési telep munkája

Magyar diákok repülőgép-modell versenye a Vérmezőn

A dunántúli kisgazda távlovaglás résztvevői Pincehelyen

Magyar-osztrák válogatott labdarúgó-mérkőzés

Országos tiltakozó nagygyűlés a trianoni béke tizedik évfordulóján

 

Magyar Híradó 329.

1930. június

 

A debreceni Szaplonczay Évát választották meg Miss Hungáriává

Cholnoky Jenő átveszi a Magyar Turista Szövetség részére emelt „Mátraháza” menedékházat

Megérkezett az állatkert számára beszerzett fiatal zsiráf-házaspár

A trieszti kikötőben vízre bocsátják a „Fiume” óceánjárót

A főiskolások klasszikus evezősversenye

Megnyílt a vadregényes Bükkben az elveszett Magas Tátrát pótolni hivatott Lillafüred

 

Magyar Híradó 330.

1930. június

 

„Farkaskölykök” bemutatója a budai Cserkészparkban

A Margitszigeten impozáns méretekben és amerikai gyorsasággal épülő fedett uszoda

Az Újság olvasóinak társas hajókirándulása Szentendrére

Ünnepies külsőségek mellett dőlt el az Ügető Derby sorsa

A római avantgardisták 40 főnyi mintacsapata Budapest leventéinek sportünnepén

A „Róma” magyar kisrepülőgép világrekordja

 

Magyar Híradó 331.

1930. július

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 332.

1930. július

 

A „Hadsereg Sporthét” küzdelmei

 

Magyar Híradó 333.

1930. július

 

Hatalmas tűzvész pusztítása a Hungária műtrágyagyár telepén

A kormányzói pár látogatása Jászkiséren, a hősi emlékszobor felavató ünnepén

Az Országos Stefánia Szövetség gyermeknappal egybekötött népünnepélye Tapolcán

Magyar-finn atlétikai mérkőzés

 

Magyar Híradó 334.

1930. július

 

Start az időtartam- és távolsági repülés világrekordjának megdöntésére Olaszországban

A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület elnöke kiosztja az 1930. évi kitüntetéseket

Magyar versenyző magyar kocsival (Magosix) győzött az Alpes-alföldi túraúton.

Schlosser-jutalomjáték Kispesten, a 75-szörös válogatott „Schlózi” tiszteletére

Razgha Ernő vácrátóti mintagazdaságában bemutatják a kaliforniai „arató-cséplő”-t

Károlyi István gróf és Windischgrätz Mária Magdolna esküvője a sárospataki várban

 

Magyar Híradó 335.

1930. július

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 336.

1930. július

 

A Munkások Gyermekbarát Egyesületének nyaraltatási akciója a Hűvösvölgyben

A szabadevezősök 10 kilométeres túracsónak versenye

Szerelik az új budapesti nyilvános órákat

Utcai lóverseny a toscanai Siennában

A XI. országos úszókongresszus uszodaavató versenye Hódmezővásárhelyen

 

Magyar Híradó 337.

1930. augusztus

 

Az olasz király a földrengés sújtotta vidéken

Az első balatoni motoros sebességi távverseny Balatonföldvár és Tihany között

A Testnevelési Főiskola hallgatóinak tréfás versenye a főiskola kertjében

Miss Amy Johnson, pilótanő átutazott a mátyásföldi repülőtéren

A Szent Imre év ünnepségei alkalmából üzembe helyezett városligeti Sió szökőkút

 

Magyar Híradó 338.

1930. augusztus

 

Zenés őrségváltás az Ereklyés Országzászlónál a Szabadság téren

A nemzetközi csillagászkongresszus tagjai megtekintik a svábhegyi obszervatóriumot

A városligeti Sió-szökőkút

 

Magyar Híradó 339.

1930. augusztus

 

Vitorlázósport a Velencei-tavon

Mezőgazdasági, ipari és kertészeti kiállítás, valamint vásár Orosházán

Az első Országos Budapesti Kerékpáros Csillagtúra

Sincero bíboros, a pápa követe megérkezik a Szent Imre év ünnepségeire, Budapestre

Szent Imre szobrának felavatása a budai Horthy Miklós körtéren

 

Magyar Híradó 340.

1930. augusztus

 

Ünnepségsorozat Szent Imre halálának kilencszázadik évfordulóján, Budapesten

 

Magyar Híradó 341.

1930. szeptember

 

A Kormányzó látogatása a tatabányai bányatelepen

Száztíz mázsás úthenger a 24 óra előtt készült bauxit-cement hídon

A Ferencváros 6:2 arányban győzte le Amerika bajnokcsapatát

Az Állatkert két új csimpánza szórakoztatja a közönséget

Színésznők kettesfogatú versenye az ügetőpályán

A magyar vízipóló-csapat hazaérkezése Nürnbergből

 

Magyar Híradó 342.

1930. szeptember

 

A Rigából európai körútra indult lett repülőtisztek látogatása Budapesten

Mezőgazdasági kiállítás Albertirsán

Magyar teniszbajnoki mérkőzések

A kormányzó jelenlétében leplezték le Gödöllő hősi halottainak emlékszobrát

Arlotta követ a mátyásföldi repülőtéren üdvözli a Budapestre érkezett olasz repülőrajt

Magyar-olasz úszómérkőzés

 

Magyar Híradó 343.

1930. szeptember

 

Vass József népjóléti miniszter kalocsai nagyprépost temetése

 

Magyar Híradó 344.

1930. szeptember

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 345.

1930. október

 

hiányzik a gyűjteményből

 

Magyar Híradó 346.

1930. október

 

A Hungária–Nemzeti–Neptun evezősegyletek közös évzáró háziversenye

A magyar ifjúság kegyelettel adózik a vértanú szabadsághősök emlékének

Ezerötszáz atléta vett részt a nemzeti gyászünnepen rendezett stafétafutásban

A volt 52. gyalogezred küldöttsége koszorút helyez el a Hősök Emlékművénél

Ifj. Horthy Miklós a MMC alelnöke fogadja a rekorder siklócsónakot

Budapesten is leszállt a világ egyik legnagyobb utasszállító repülőgépe, a német Junkers

Megnyitják a Bécs-Budapesti országutat

 

Magyar Híradó 347.

1930. október

 

Leventeszázad felszerelése Pápán George Arents és neje alapítványából

Urmánczy Anna és Gortvay Tibor esküvője a lipótvárosi Bazilikában

Korhű jelmezekben tartják meg a hagyományos velencei regatta felvonulást

Leleplezték a 7-es Vilmos huszárok hősi halottainak emlékművét a Szervita téren

A pécsi repülőtér ünnepélyes felavatása

 

Magyar Híradó 348.

1930. október

 

A Nemzetközi Rádió Unió résztvevői megtekintik a lakihegyi adóállomást

A Kormányzó felavatja a pécsi egyetem evangélikus karának soproni épületét

A Magyar Hét alkalmából rendezett propaganda felvonulás

Alapításának századik évfordulóját ünnepli a Ludovika Akadémia

 

Magyar Híradó 349.

1930. október

 

A Szegedi Országos ünnepek, a Fogadalmi templom és az ötezredik népiskola felavatása

 

Magyar Híradó 350.

1930. november

 

Pethes Imre síremlékének avatás a Kerepesi temetőben

Kézi gépkasza, amely egyaránt alkalmas gabonafélék és takarmány kaszálására

Szüreti felvonulás a balatonfüredi szőlészeti kiállítás alkalmából

Pósa Lajos – a halhatatlan magyar meseköltő – szobrának avatása a Stefánia úton

Giovanna olasz királyi hercegnő és Boris bolgár király esküvője Assisiben

A takarékossági tízparancsolat jegyében folyt le ez évben is a takarékossági nap

 

Magyar Híradó 351.

1930. november

 

Pásztor János szobrászművész kiállítása a Műcsarnokban

Ferencváros-Újpest labdarúgó-mérkőzés

Száz játékbabát adományozott a kormányzóné jótékony akciójára

A MÁV vezetősége bemutatja a hús export fejlesztését szolgáló új hűtőkocsikat

A Bem lovastüzérlaktanyában leleplezték Bem apó arcképét

 

Magyar Híradó 352.

1930. november

 

A katolikus társadalom részvétele mellett leplezték le Zichy Nándor gróf szobrát

Felavatták az új kelenföldi református templomot, a Magyar Advent templomát

Vizslaverseny Mórichidán

Nicolas Roosevelt az Amerikai Egyesült Államok új budapesti követe

Kazánszállítmány indítása a m. kir. állami gépgyárból India felé

Országos mozgalom a hússertés tenyésztés fejlesztése érdekében

Gyephoki mérkőzés a MHC és AHC csapatai között a régi lóversenytéri pályán

 

Magyar Híradó 353.

1930. november

 

Az régi kínai képzőművészet ma élő mestereinek kiállítása a Nemzeti Szalonban

A Központi Statisztikai Hivatal az 1931. évi népszámláláshoz szükséges nyomtatványai

Zilahy Lajos író „Sally” nevű skót terrierje macskakölyköt rabolt, és saját tejével táplálja

A dunaföldvári új Duna-híd felavatása

 

Magyar Híradó 354.

1930. december

 

Újpest–Hungária labdarúgó-mérkőzés

Elkészült az első vasvázas ötemeletes budapesti bérpalota

3 km hosszú bobpálya és hatalmas síugrósánc épül Lillafüreden

Az olasz hadügyminiszter szemléje Róma helyőrsége felett

Rákosi Jenő szobrának leleplezése

 

Magyar Híradó 355.

1930. december

 

Választási harc a házak falán (plakátok)

Iskolás gyermekek 6000 kg. élelmiszert juttattak Budapest szegényeinek

A dunabogdányi vár maradványainak feltárása

Nemzetközi Baromfi Kiállítás Budapesten

A fedett uszoda megnyitása, melyet Hajós Alfréd tervezett

Az olasz tengeri haderő gyakorlataiból

 

Magyar Híradó 356.

1930. december

 

A békés revízió szükségességét vallja Károlyi Gyula a kormány új külügyminisztere

Az első budapesti felhőkarcoló az Országos Társadalombiztosító Intézet palotája

Egy rákosszentmihályi fodrász bravúrosan végzi a hajnyírás művészetét önmagán

A fölötti bánkúti menedékháznál keresték fel az első havat a síelők

Az olasz Madártani Intézet kísérletei a vándormadarak vonulásával kapcsolatban

 

Magyar Híradó 357.

1930. december

 

A m. kir. „Bercsényi” tüzérek őszi falkavadászata

 

Magyar Híradó 358.

1930. december

 

A karácsony estéjén a főváros havas utcáin felállított karácsonyfák

A BKE városligeti műjégpályáján rendezett 10.000 méteres gyorskorcsolyázó verseny

Az állatkert akváriumában vígan lubickolnak az ott kikelt kis tigris-cápák

Vadkacsa vadászat a Dunánál

Balbo légügyi miniszter vezetésével 12 egységből álló olasz repülőraj indul Brazília felé

 

Magyar Híradó 359.

1931. január

 

Női divatcikkek készítése korallból, a Nápoly melletti Torre del Grecoban

A Magyar Aero Szövetség kísérleti léggömbjének töltése és felszállása

Pillanatfelvételek a híres debreceni országos kirakodóvásárokról

Új országos gyorskorcsolyázó rekord 500 méteren a BKE városligeti pályáján

 

Magyar Híradó 360.

1931. január

 

Százezer pengős kultúrházat létesített a Fried-féle simontornyai bőrgyár

Gyorskorcsolyázó bajnokság 1931.

Megnyílt a kontinens első műgyep golfpályája a Gellért szálló pálmakertjében

A Magyar Turista Egyesület háromnapos síversenye a Mátrában

 

Magyar Híradó 361.

1931. január

 

Takamatsu japán császári herceg megtekinti Tivoliban a Villa d’Este-t

Főiskolai műkorcsolyázó bajnoki versenyek a BKE városligeti pályáján

Új művésztehetségek tűntek fel a Nemzeti Szalonban rendezett csoportkiállításon

A budapesti bolgár egyház vízkereszti vízszentelő szertartása a Dunán

 

Magyar Híradó 362.

1931. január

 

Magyar asztaliteniszezők tréningje a Budapesten megtartandó világbajnoki mérkőzésekre

Scitovszky Béla belügyminiszter kiosztja a Kormányzó kitűntetéseit

Vitéz Hefty Frigyes és kétéves kisfia lesikló repülőgépen

Hétezer jelentkező közül választották meg Magyarország 1931 évi szépségkirálynőjét

 

Magyar Híradó 363.

1931. február

 

Bethlen István miniszterelnök az osztrák-magyar barátsági szerződés megkötése után

A Budapesti Testnevelési Kerület leventebajnoki síversenye a Hűvösvölgyben

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár tenyész-anyagának kiválasztása

A tripoliszi olasz iparművészeti iskola tanulóifjúsága

Az MTK amatőr mezei futóversenye

A japán császár öccse, Takamatsu herceg és felesége Budapestre érkeznek

 

Magyar Híradó 364.

1931. február

 

Rózsahegyi Kálmán színiiskolájának 25 éves jubileuma

Tömegesen keresik fel a hóval borított budai hegyeket

Miskolc lelkesedéssel fogadta a választásról hazaérkező Miss Hungáriát

Az Áporka község mellett feltárt bronzkori urnatemető

A fasiszta milícia megalapításának nyolcadik évfordulója Olaszországban

 

Magyar Híradó 365.

1931. február

 

A lillafüredi téli sporthét

 

Magyar Híradó 366.

1931. február

 

Harmadszor is újraválasztották dr. Sipőcz Jenőt, Budapest főpolgármesterét

A catániai egyetem fasiszta diákjai megkoszorúzzák Budapesten a Hősök Emlékművét

Vadas Marcell, Magyarország korcsolyabajnoka

Fleta, a világhírű énekes sikere Budapesten

Az ősi pádovai egyetem hallgatóinak jelmezes farsangi felvonulása

Farsang Viareggióban

A Budapest Sport Egyesület téli motorkerékpáros megbízhatósági versenye

 

Magyar Híradó 367.

1931. március

 

Az MTE mezei propaganda futóversenye

A kormányzó kihallgatáson fogadta a m. kir. államrendőrség kitüntetett küldöttségét

Újpest – Bástya labdarúgó-mérkőzés

A megáradt Marcal pusztítása Mórichidán és környékén

 

Magyar Híradó 368.

1931. március

 

Budapest is állomása az Amsterdam-Batáviai repülőjáratnak

Maestro Santelli Italo lovag vívóakadémiáján tanult olasz versenyzők

Bevonták az utolsó konflis engedélyét is

A kontinens legmodernebb és legnagyobb pályaudvara épül Milanóban

A Rotter-Szollás pár páros műkorcsolyázó sikere Berlinben

 

Magyar Híradó 369.

1931. március

 

Ujjlenyomat alapján állapították meg a meggyilkolt Nagy Mária kilétét

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás tenyész-anyagának orvosi vizsgálata

A Felsőbabádon megtartott agarászverseny

Magyar művészek csoportkiállítása az Ernst Múzeumban

A Pannónia Evezős Egyesület tavaszi dunai tréningje

Ipolytarnócon töltötte a telet egy fiatal gólya

Március 15-i ünnepségek Debrecenben

 

Magyar Híradó 370.

1931. március

 

A negyvenedik Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár megnyitása

A káposztásmegyeri lóversenytéren megrendezett mezei bajnoki futóverseny

 

Magyar Híradó 371.

1931. március

 

Charlie Chaplin fogadtatása Velencében

Készül a Budapesti Nemzetközi Vásár plakátja

A középiskolások részére alapított „Téli kupa” vízipóló körmérkőzés döntő küzdelme

A Zeppelin léghajó a kelet-európai automobil és motorkerékpár kiállítás felett

 

Magyar Híradó 372.

1931. április

 

Olga Tschechova filmművésznő a duna-parti korzón

A Műegyetemi Seregélyegylet 30 autótaxija, állásnélküli mérnökök számára

Baja város megünnepelte költő fia, Tóth Kálmán születésének 100. évfordulóját

Részletek a budakeszi passiójátékból, amelyet a község műkedvelői rendeztek

A nemzetközi csillagtúra automobiljainak és motorosainak befutása a célba

Nemzetközi autó-szépségversenyt

A harmadik magyar „Grand Prix” a Városligetben

 

Magyar Híradó 373.

1931. április

 

Ötszáz jelentkező közül választották ki Greta Garbo magyar hasonmását

Bontják a régi piarista házat.

A Széchenyi Szövetség emlékünnepe Nagycenken

Magyarország–Svájc labdarúgó Európa-kupamérkőzés

 

Magyar Híradó 374.

1931. április

 

Országos mérnök kongresszus a Műegyetem aulájában

Teniszezőink tréningje a Davis Cup mérkőzésekre

Arlotta Lilian a budapesti olasz követ leányának esküvője

A Rákosi díj lefutása (lóverseny)

Az olasz olimpiai bizottság elnökének látogatása a budapesti Testnevelési Főiskolán

Pilsudszky marsall, délvidéki üdüléséből Gdyniába érkezik

 

Magyar Híradó 375.

1931. április

 

A Nemzeti Lovarda Gróf Andrássy Géza tereplovaglása

Először avatott zászlót a főváros területén a Frontharcos Szövetség

A Fővárosi Könyvtár új helyiségeinek megnyitása a Wenckheim-palotában

Magyarország vívóbajnoksága a Műegyetem aulájában

Guise herceg fiának esküvője Orleansi Izabella hercegnővel Palermóban

Kehrling-Cochet teniszmérkőzés, amelyet a francia világbajnok nyert meg

 

Magyar Híradó 376.

1931. május

 

Új expressz repülőjárat gépe érkezik a Mátyásföldi repülőtérre

A budapesti telefon 50 éves jubileuma a József központ épületében

Az olasz-magyar Davis Cup mérkőzések első napján

Munkásünnep május 1-én, a Millenáris pályán

Veszprémi országos lovasversenyek

Földcsuszamlás Békásmegyeren

A szombathelyi 83-as gyalogezred hősi halottainak emlékszobrának leleplezése

 

Magyar Híradó 377.

1931. május

 

Katolikus nap Csepelen

Tejmajális Hűvösvölgyben

A volt nagykanizsai 48-as gyalogezred hősi ünnepsége

A Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitása

A Testnevelési Főiskola erdei futóversenye a Hűvösvölgyben

Képek a Millenniumi Díjról

 

Magyar Híradó 378.

1931. május

 

A Budapesti Cserkészkerület jubileumi ünnepsége

A Kormányzó látogatása a Budapesti Nemzetközi Vásáron

A Balneológiai Kiállítás vendégei megtekintik a Gellért fürdőt

A Vörös Kereszt Kórház masszázs tanfolyama

Darányi Ignác szobrának leleplezése a Városligetben

A „Görgey Arthur” honvéd gyalogezred gyalogsági napja Miskolcon

Revíziós nagygyűlés Debrecenben és Budapesten a Szabadság-téren

 

Magyar Híradó 379.

1931. május

 

A kibővített gellérthegyi Sziklakápolna felszentelése

A Székesfővárosi Kertészképző Iskola által létesített japán kert

Vívóink tréningje a MAC – RAC mérkőzésre

Háromszáz vagon cserebogarat irtottak ki Debrecen környékén

Miskolcra érkeznek a levente távlovaglás résztvevői

Képek a kormányzói Garden Partyról

Hetedízben nyerte a főiskolások evezősversenyét a Ludovika Akadémia nyolcasa

 

Magyar Híradó 380.

1931. június

 

A bajnok újpesti csapat indulása Génuába, ahol dél-amerikai túrájára behajózik

Falunap és népviseleti bemutató Diósjenőn

A Székesfővárosi Állatkert kedvenc kis rókái

Farkaskölyök (cserkész) ünnepség

A pápai állam érempénzeinek mintázása

Magyarország – Svájc gyephoki-mérkőzés

A honvédség főparancsnoka megkoszorúzza a Hősök Emlékművét

 

Magyar Híradó 381.

1931. június

 

A RAC – MAC nemzetközi vívóversenye a Margitszigeten

Hadik Béla gróf és felesége ünnepélyes fogadtatása Seregélyesen, a Hadik-birtokon

A középiskolai tanulmányversenyen győztes piarista diákok

Lenkey Magda új országos rekordot állított fel a 200 m-es női gyorsúszásban

A Budapest – Magdeburg városközi mérkőzésen 9:0-ra győztek vízipólózóink

Kötelező patkányirtás Budapesten

Swan és Peejay Ringens amerikai bajnokok műugrása az Angol Parkban

A szövetséges távirati irodák nemzetközi kongresszusa Budapesten

 

Magyar Híradó 382.

1931. június

 

Kihalófélben lévő afrikai divat reprezentánsai az Angol Parkban

Nagy esemény a Hortobágyon az évente megtartott hidi vásár

A Tenisz Szövetség sportoktatásban részesíti a fiatal nemzedéket

Munkával ünnepelte hetvenedik születésnapját Neogrády Antal festőművész

A Nemzeti Színház Magyar Passiója a szegedi Dóm-téren

 

Magyar Híradó 383.

1931. július

 

Az Önkéntes Mentőegyesület 25 éve működő alkalmazottainak kitüntetése

A Nemzeti Lovarda lovas mérkőzése a Tenyészállatvásár-telepen

Az Országos Gyermekvédő Liga gyermeknyaraltatása az Izabella telepen

Kocsis Antal olimpiai bajnok előkészítő-tréningje az Európa-bajnokságra

A Szeged környékén meghonosított mintaszerű rizstermelés

Nemzetközi motorcsónakverseny a Dunán

 

Magyar Híradó 384.

1931. július

 

A Júniusi Bajtársak Szövetségének emlékünnepélye a ludovikás hősök emlékművénél

Vízisí bemutató a Dunán

Nehéz javítási és szerelési munkálatok a Löbl rendszer segítségével gyárkéményeken

Budapest atlétikai bajnoksága

Ötven éve Jászberény követe Apponyi Albert gróf

 

Magyar Híradó 385.

1931. július

 

A második hadsereg sporthét Budapesten

 

Magyar Híradó 386.

1931. július

 

Az épülő modern budapesti vásárcsarnok bokrétaünnepe

Budapest kerületi stafétabajnokságok

A felső-sziléziai népszavazás tizedik évfordulójának ünnepe Kattowitzban

Az ország egyik legmodernebb és legszebb versenyuszodája és strandfürdője Győrben

A 3. Olasz hadsereg vezérének, az aostai hercegnek temetése Doberdo földjén

 

Magyar Híradó 387.

1931. július

 

A magyar óceánrepülők, Endresz György és Magyar Sándor fogadtatása

 

Magyar Híradó 388.

1931. július

 

Összedőlt ház a Rákóczi úton

Hungária – Pannónia evezősverseny

Az óceánrepülők 10.000 dolláros jutalma

Magyar-francia vízipóló-verseny

Az országgyűlés megnyitása

 

Magyar Híradó 389.

1931. augusztus

 

A kormányzóné a Fővárosi Gyermeknyaraltatási Akció rómaifürdői telepén

Csonkamagyarország legmagasabban fekvő községe a Mátrában

Herceg Ludovico Chigi Albani látogatása a mentők székházában

A vízisportok hívei rajokban lepik el vasárnaponként a Dunát

Endresz és Magyar a MOVE repülőosztag budaörsi telepén

Jelenetek a Hullámfürdőben rendezett esti ünnepélyről

 

Magyar Híradó 390.

1931. augusztus

 

Lovasleventék játéka

Német államférfiak római látogatása

Kőkitermelés a gömörkapui bazaltbányában

Olaszország válogatott atlétáinak tisztelgése a magyar hősök emlékművénél

Magyar-olasz válogatott atlétikai viadal

 

Magyar Híradó 391.

1931. augusztus

 

Valdemár Langlet az egyik svéd lap munkatársának magyarországi tanulmányútja

A MÁV Északi Főműhelyi Lakótelep templomának újonnan felszentelt harangjai

Almássy László és gróf Zichy Nándor startja a líbiai sivatag feletti repülőútjukra

Biddulph angol ezredes solymászatot rendezett a Hortobágyon

 

Magyar Híradó 392.

1931. augusztus

 

Képek a kormányválságról

Leleplezték Bársony Istvánnak a nagy magyar vadásznak és írónak síremlékét

A Szent István-napi Szent-Jobb körmenet Budavárában

Az 1848-as szabadságharc lengyel hősének Szlawskinak emléktáblája

A Nemzeti Lovarda kuruc lovas ünnepélye Szent István napján, a Vérmezőn

A Szent-István-napi rádiókiállításon résztvett rádiókereskedők a lakihegyi állomásnál

Budapest – Madrid labdarúgó-mérkőzés

 

Magyar Híradó 393.

1931. szeptember

 

Matyó-vásár a Nemzeti Színház előtt

Kövérek és Soványak labdarúgó-mérkőzése a Millenárison

Lovas ünnepély Tatán

Versenyuszoda felavatása Olaszországban

A Színházi Élet „Balaton Tündére” választásának döntője Siófokon

 

Magyar Híradó 394.

1931. szeptember

 

Hölgyúszóink párizsi diadalának díjai

A főhercegi család tagjai távoznak Izabella főhercegasszony halottas ágyától

Almatermelés amerikai módra a szamossályi gróf Hadik uradalomban

Több mint húszmillió látogatója volt eddig a párizsi Gyarmatügyi Kiállításnak

A hívők hatalmas tábora vesz részt évente Máriapócson a kisasszonynapi búcsún

 

Magyar Híradó 395.

1931. szeptember

 

A Légiforgalmi társaságok nemzetközi Szövetségének kongresszusa Budapesten

Megérkezett Budapestre a Magyar Film Iroda autóba szerelt hangos felvevőgépe

A Koronázó-templomban ideiglenesen temették el Izabella főhercegasszonyt

A biatorbágyi vasúti merénylet

 

Magyar Híradó 396.

1931. szeptember

 

Országos staféta bajnoki versenyek

Az olasz légi haderő nagygyakorlata Speziában

Magyarország – Csehszlovákia válogatott labdarúgó-mérkőzés

A biatorbágyi merénylet áldozatainak ravatala a Vérmezőn

 

Magyar Híradó 397.

1931. szeptember

 

Vasárnapi terefere a pécsi székesegyház előtt

Az első őszi derbymérkőzés: Újpest – Hungária

Nemzetközi motorcsónak verseny Velencében

 

Magyar Világhíradó 398.

1931. szeptember

 

(Kiss Ferenc beszél, üdvözli az első magyar hangos világhíradót)

(Magyari Imre és cigányzenekara játssza a Rákóczi indulót)

 

Magyar Világhíradó 399.

1931. október

 

A biatorbágyi merénylet áldozatainak temetése

 

Magyar Világhíradó 400.

1931. október

 

A baráti Törökország miniszterelnöke és külügyminisztere Budapestre érkeznek

Francia színészek és artisták tréfás vízikabaréja

Motorkerékpáros világrekordkísérlet Táton

Alpár Ignác világhírű építőművészünk szobrának leleplezése a Városligetben

Ömischen mérnök kísérletei az általa konstruált újrendszerű légijárművel

Sportoktatás a németországi Wünsdorfban

Békeffy László konferansza

 

Magyar Világhíradó 401.

1931. október

 

Piccard professzor, a sztratoszféra hőse búcsút vesz Budapest közönségétől

Levéltovábbító légitorpedó bemutatója Németországban

Laval, francia miniszterelnök és leánya Amerikába indulnak

Ferencváros-Vasas labdarúgó-mérkőzés

Riadó a budapesti rendőrfőparancsnokságnál

Zenés divatrevű egy napsütötte délfrancia fürdőhelyen

Medvetáncoltató vándor oláh-cigányok

 

Magyar Világhíradó 402.

1931. november

 

Halottak napján a Kerepesi temetőben, az irredenta emlékműnél

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt villamosított toronyórái Debrecenben

A TTC szezonzáró salakpálya motorversenye Budapesten

Szarvasbőgés a berlini állatkertben

Közlekedési oktatás Essenben

Az angol flotta, a flottasztrájk után újból megkezdte manővereit az Északi tengeren

Grandi olasz külügyminiszter látogatása Berlinben

A tiroliak pofozótánca a "Watschenplattler"

 

Magyar Világhíradó 403.

1931. november

 

A katolikus egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete, az Emericana tízéves jubileuma

A Brandenburg-rendszerű siklómotorcsónak próbaútja a Dunán

Magyarország – Svédország labdarúgó-mérkőzés

A rajnamenti Bacharachban minden évben vidám ünnepségekkel fejezik be a szüretet

A párizsi tűzoltóság gyakorlata a Notre Dame templomán

Az angol királyné unokahúgának esküvője Abel Smith gárdakapitánnyal

A berlini hatnapos kerékpárverseny

 

Magyar Világhíradó 404.

1931. november

 

„Magyar pengőért magyar árut” Országos mozgalom iparunk érdekében

Utcazajhoz szoktatják az újonc rendőrlovakat

A József központ modern telefonautomata kapcsolói

Áll még a Tabán és őrzi a régi jó idők hangulatát

A párizsi divat legújabb remekművei délutánra és estére

Japán és Kína viszálya a távol Keleten, Mandzsúriában

A walesi herceg és a kormány tagjai megkoszorúzzák a londoni Hősök Emlékművét

Münchenben Németország is megemlékezett világháborús hősi halottairól

 

Magyar Világhíradó 405.

1931. november